Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2018;72(4): 219 -227

POZNÁMKY K SOUČASNÝM CESTÁM VÝVOJE ZOBRAZOVACÍCH TECHNIK VE VÝPOČETNÍ TOMOGRAFII

NOTES TO CURRENT WAYS OF DEVELOPMENT IN COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING TECHNIQUES

Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Tomáš Vendiš
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Článek prezentuje současné směry vývoje techniky vyšetření výpočetní tomografií.<{p>

SOUHRN

Ferda J, Baxa J, Mírka H, Vendiš T. Poznámky k současným cestám vývoje zobrazovacích technik ve výpočetní tomografii

Práce ukazuje, jakými současnými směry vývoje se ubírá v zobrazovacích postupech výpočetní tomografie. Jsou zmíněny možnosti snížení dávky pomocí cínové filtrace, skenovací možnosti hrudníku se separací pulmonální a aortální arteriální fáze, nízkodávková vyšetření dětí bez nutnosti sedace či anestezie, adaptivní aplikace kontrastní látky s redukcí jejího objemu, možnosti analýzy dat pomocí nových postupů, jako je pokročilá analýza materiálového složení, incipientní zavádění metod analýzy založené na hlubokém učení a umělé inteligenci.

Klíčová slova: technika CT skenování, nízkodávková CT vyšetření, aplikace kontrastní látky, analýza obrazů, DECT

Major statement

The manuscript is presenting current ways of the development in technigues of computed tomography imaging.

SUMMARY

Ferda J, Baxa J, Mírka H, Vendiš T. Notes to current ways of development in computed tomography imaging techniques

The article is presentin current ways of the development of the scannng techniques in computed tomography. The following methods are mentioned: tin filtration of the spektra, scanning with the separate pulmonary and aortic arterial phase imaging, low-dose children imaging without sedation or anaesthesia, addaptive application of the contrast materiál with the possibilities of the dose reduction, novel trends in materiál analysis a the advent of the deep learning based methods and other artificial intelligence approaches in diagnostic.

Key words: techniques of CT scanning, low-dose CT imaging, contrast material application, image analysis, DECT


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět