Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2022;76(2): 71 -84

Tuberkulóza - přehled nejčastějších nálezů v zobrazovacích metodách

Tuberculosis - the review of the most frequent imaging findings

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka
Klinika zobrazovacích metod, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Tuberkulóza je stále závažným diagnostickým problémem a znalostjejich rozličných projevů v zobrazovacích metodách je nutnou podmínkou jejího rozpoznání i v případech, kdy na onemocnění není pomyšleno.

SOUHRN

Ferda J, Ferdová E, Mírka H. Tuberkulóza - přehled nejčastějších nálezů v  zobrazovacích metodách

Obrazový přehled předkládá soubor nejčastějších forem manifestace tuberkulózy a jejich projevech v skiagrafickém obrazu, obrazu výpočetní tomografie a dále také obrazu v hybridním zobrazení PET/CT. Jsou popsány typické formy sekundární tuberkulózy, včetně závažných forem charakteru plieni miliámí tuberkulózy, tuberkulózy infiltrativní, formy s rozpadem pod obrazem fibrokavemózní tuberkulózy, tuberkulózni pleuritidy a perikarditidy, dále i  méně časté manifestace typu systémové miliámí tuberkulózy, tuberkulózni lymfadenitidy, tuberkulózy gastrointestinální a formy izolované tuberkulózy v  ledvinách nebo v oblasti páteře.

Klíčová slova: Mycobacterium tuberculosis, tuberkulóza, rentgenový snímek, výpočetní tomografie, pozitronová emisní tomografie

Major statement

Tuberculosis is being still one of the most important diagnostic problems, the knowledge of it polymorphous imaging manifestation is a basement condition to distinguish it, even in cases, when this diagnosis is not taken in differential diagnosis.

SUMMARY

Ferda J, Ferdova E, Mírka H. Tuberculosis -the review of the most frequent imaging findings

Pictorial review presents the sample of the most frequent forms of tuberculous manifestation, and their appearances on plain radiograph, computed tomography and hybrid imaging with PET/CT. There are described typical forms of secondary tuberculosis, including the clinically severe forms, like pulmonary miliary tuberculosis, infiltrative tuberculosis, tuberculosis with the cavitation including fibrocavemous tuberculosis, tuberculous pleuritis, tuberculous pericarditis. The rarer forms are displayed like systemic miliary tuberculosis, tuberculous lymphadenitis, intestinal tuberculosis, and forms of isolated tuberculosis of kidneys and vertebral column.

Key words: Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis, radiography, computed tomography, positron emission tomography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět