Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2022;76(2): 107 -113

Fixel-based analýza mozku u pacientů po první epizodě schizofrenie

Fixel-based analysis in patients after the first episode in schizophrenia

Ondřej Slezák1, Antonín Škoch2,3, Jan Žižka4, David Bayer5, Filip Španiel3, Jaroslav Tintěra2, Jiří Vaňásek1, Pavel Eliáš1,6, Pavel Ryška1
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
3 Národní ústav duševního zdraví, Klecany
4 Department of Radiology, University Hospital of Umea, Sweden
5 Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
6 Ústav radiodiagnostický FN, Ostrava
Hlavní stanovisko práce

Prospektivnf studie nalezla u pacientů po první epizodě schizofrenie při srovnání s kontrolní skupinou pomocí fixel-based analýzy (FBA) malý rozsah poklesu markem integrity bílé hmoty mozkové v oblasti commissura anterior.

SOUHRN

Slezák O, Škoch A, Žižka J, Bayer D, Španiel F, Tintěra J, Vaňásek J, Eliáš P, Ryška P. Fixel-based analýza mozku u pacientů po první epizodě schizofrenie

Cíl práce: Prokázat u nemocných po první epizodě schizofrenie strukturální změny bílé hmoty mozkové pomod fixel-based analýzy (FBA).

Metodika: V prospektivnf studii byly pomod FBA studovány difuzně vážené MR obrazy skupiny pacientů po první epizodě schizofrenie (n = 16) a kontrolní skupiny (n = 22). Vyšetření proběhlo na 3T MR tomografu s využitím 64-kanálové hlavové dvky. FBA byla provedena pomocí softwarového balíku MRtrix (verze 3.0.1).

Výsledky: Pomod FBA byl u nemocných prokázán pokles metriky fibre density v  oblasti commissura anterior. Nebyly nalezeny statisticky významné oblasti se změnami metriky fibre cross-section. Pro kombinovanou metriku fibre density and cross-section byl nalezen jeden statisticky významný fixel v bílé hmotě frontální části pravostranného centrum semiovale.

Závěr: Pomocí FBA byl prokázán u nemocných po první epizodě schizofrenie při srovnání s kontrolním souborem velmi malý rozsah změn v bílé hmotě mozkové. Jejich charakter svědd pro poruchu mikrostruktury bílé hmoty u nemocných. Maximum prokázaných změn leží v commissura anterior. Rozsah nalezených změn je při porovnání s publikovanými pracemi využívajícími FBA výrazně menší, což může být podmíněno mj. časnějším stadiem onemocnění probandů ve vyšetřovaném souboru.

Klíčová slova: difuzně vážené zobrazení, fixel-based analýza, trakční anizotropie, magnetická rezonance, první epizoda schizofrenie

Major statement

This prospedive study using fixel-based analysis (FBA) has shown reduced white matter integrity in an area limited to the anterior commissure only in patients after the first episode of schizophrenia when compared to healthy subjeds.

SUMMARY

Slezák O, Škoch A, Žižka J, Bayer D, Španiel F, Tintěra J, VaňásekJ, Eliáš P, Ryška P. Fixel-based analysis in patients after the first episode in schizophrenia

Purpose: To assess white matter changes after the first episode of schizophrenia by using fixel-based analysis (FBA).

Methods: Diffusion weighted MR images were used to prospectively compare white matter microstructure between subjects after the first episode of schizophrenia (n = 16) and healthy controls (n = 22). The subjects were examined on a 3 Tesla MRI system equipped with a 64-channel head coil. FBA was performed using MRtrix software package (version 3.0.1).

Results: A limited area of fibre density decrease was found in the anterior commissure. No fixels of fibre cross-sedion changes were found. For combined metric of fibre density and cross-sedion only one statistically significant fixel was found in the right frontal white matter.

Conclusion: Using FBA, only a limited area of white matter microstructure corruption was found after the first episode of schizophrenia. Changes were located mainly in the anterior commissure. Compared to other published studies using FBA, the extent of changes is distinctly smaller which can be among other causes subjected to earlier stages of the illness of subjects included in this study.

Key words: diffusion weighted imaging, fixel-based analysis, fractional anisotropy, first episode of schizophrenia, magnetic resonance


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět