Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2022;76(4): 218 -221

Doporučení pro intravaskulární podání kontrastních látek dle Evropské společnosti pro urogenitální radiologii (v. 10.0)

Guidelines on intravascular administration of contrast agents according to the European Society of Urogenital Radiology (v. 10.0)

Matěj Novák, Lukáš Lambert, Andrea Burgetová
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Hlavní stanovisko práce

Článek shrnuje hlavní body současné verze doporučení Evropské společnosti pro urogenitální radiologii (ESUR) pro intravazální používání kontrastních látek (verze 10.0)

SOUHRN

Novák M, Lambert L, Burgetová A. Doporučení pro intravaskulární podání kontrastních látek dle Evropské společnosti pro urogenitální radiologii (v. 10.0)

Kontrastní látky jsou běžnou součástí každodenní radiologické praxe. Tento článek přináší přehled aktuálních doporučení pro intravaskulární podání kontrastních látek dle Evropské společnosti pro urogenitální radiologii (ESUR, Guidelines on Contrast Media). ESUR vydává tato doporučení od roku 1994 a od té doby jsou postupně akceptována v řadě zemí. Také Radiologická společnost ČLS JEP přijala doporučení ESUR. Aktuální verze z března 2018 nese označení 10.0.

Cílem tohoto sdělení je upozornit na nejdůležitější změny oproti zavedené praxi a původním doporučením ČRS z roku 2007 v poslední verzi ESUR. Protialergická premedikace pacientů již není doporučena pro nedostatek důkazů o její efektivitě. Stejně tak již není nutné lačnění před intravaskulární aplikací nízkoosmolárních nebo izoosmolárních jodových kontrastních látek nebo gadoliniových kontrastních látek. U rizikových pacientů se sníženými renálními funkcemi je před podáním jodové kontrastní látky vhodnější i.v. podání hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3) případně fyziologického roztoku než samostatná perorální hydratace. Diabetici s normálními renálními funkcemi v případě aplikace jodové kontrastní látky mimo suprarenální aortu mohou pokračovat v užívání metforminu v normálním režimu.

U pacientů s normální renální funkcí by měl být odstup mezi dvěma vyšetřeními s jodovou či gadoliniovou kontrastní látkou (případně při jejich kombinaci) alespoň 4 hodiny. Kojící ženy mohou po podání jodových i gadoliniových kontrastních látek pokračovat v laktaci bez omezení.

Klíčová slova: kontrastní látka, jód, gadolinium, alergická reakce, kontrastní nefropatie

Major statement

The article summarizes the main points of the current version of recommendations of the European Society for Urogenital Radiology (ESUR) for the intravascular administration of contrast agents (version 10.0).

SUMMARY

Novák M, Lambert L, Burgetová A. Guidelines on intravascular administration of contrast agents according to the European Society of Urogenital Radiology (v. 10.0)

Contrast agents are part and parcel of everyday radiological practice. This article provides an overview of current recommendations regarding their use according to the European Society for Urogenital Radiology (ESUR, Guidelines on Contrast Media). The Czech Society of Radiology currently does not update its own recommendations and has accepted the recommendations of the ESUR. ESUR has been issuing these recommendations since 1994 and has since gained recognition across radiology societies worldwide. The latest version from March 2018 bears the designation 10.0.

The main points of the latest ESUR recommendations are as follows. Antiallergic premedication of patients is no longer recommended due to lack of evidence of its effectiveness. Similarly, fasting is no longer recommended before the intravascular administration of low-osmolar or iso-osmolar iodinated contrast agents or gadolinium contrast agents. Oral hydration is no longer recommended as a separate hydration, i.v. administration of NaHCO3 or NaCl solution is preferred. Diabetics with normal renal function and administration of iodinated contrast material outside the suprarenal aorta can continue to take metformin in the normal regimen. In patients with normal renal function, the interval between two examinations with iodine or gadolinium contrast material (or a combination thereof) should be at least 4 hours. After the administration of iodine and gadolinium contrast agents, lactating women can continue to breastfeed without restrictions.

Key words: contrast agent, iodine, gadolinium, allergic reaction, contrast nephropathy


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět