Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, 2007, ročník 61


obsah

Přehledový článek
Zobrazení akutní mozkové ischémie

Jiří Ferda, Jan Kastner, Boris Kreuzberg, Milan Novák, Vladimír Rohan

Cílem všech zobrazovacích technik akutní mozkové ischémie musí být pečlivá selekce pacientů vhodných pro trombolytickou terapii.

Původní práce
Nitrolební žilní trombózy: diagnostické možnosti a klinické korelace

Josef Vymazal, Jan Šroubek, Denisa Vondráčková, Miroslav Kalina

Díky své vzácnosti, variabilní klinické symptomatologii i nutnosti užití speciálních MR technik bývá intrakraniální žilnítrombóza opomíjena či pozdně diagnostikována.

Původní práce
Vyšetřování cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí spectu mozku a hyperkapnie

Pavel Širůček, Tomáš Hrbáč, Otakar Kraft

Vyšetření cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECT mozku a hyperkapnie je schopno pomoci s výběrem pacientů profitujícím z provedení bypassu mezi povodími zevnía vnitřní krkavice.

Přehledový článek
Neinvazivní diagnostika subarachnoidálního krvácení

Miroslav Heřman

Nativní CT vyšetření mozku je základnídiagnostickou metodou i při průkazu spontánního subarachnoidálního krvácení.

Přehledový článek
Endovaskulární léčba mozkových aneuryzmat po subarachnoidálním krvácení: kritická analýza a současný stav

Antonín Krajina, Jiří Náhlovský, Miroslav Lojík, Tomáš Česák, Ivan Látr, Jiřina Habalová, Jitka Schreiberová

Specializovaný cévní neurochirurg a intervenční neuroradiolog by měli spolupracovat ve spádových neurovaskulárních centrech při rozhodování o konkrétní léčbě pro daného pacienta.

Přehledový článek
Proces myelinizace mozku v MR obraze u dětí - vyšetřovací postupy, normální nálezy a interpretace nálezů v denní praxi

Martin Kynčl, Ivan Kolář, Karolina Boman, Jiří Neuwirth

Hodnocení myelinizace v korelaci s klinickým neurologickým nálezem by se mělo stát nedělitelnou součástí zhodnocení MR vyšetření v časném dětském věku.

Původní práce
X-adrenoleukodystrofie - hodnocení lézí mozku modalitou magnetické rezonance pomocí "Loes score"

Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková, TomášViták, Mirek Kron, Lenka Dvořáková, Jiří Zeman2,3

Hodnocení "Loes score" určuje rozsah postižení mozkové tkáně v obrazu magnetické rezonance (MR) a je významným kritériem pro indikaci transplantace kostní dřeně.

Původní práce
Zobrazení tenzorů difúze magnetickou rezonancí u gliových nádorů mozku

Jiří Ferda, Jan Kastner, Boris Kreuzberg, Petr Mukenšnabl

I když pouhé hodnocení map trakční anizotropie není dostatečné pro hodnocení gradingu gliových nádorů, kombinace posouzení sycení kontrastní látkou a hodnocení map trakční anizotropie zvyšuje možnosti odlišení nízko- a vysokostupňových gliomů.

Původní práce
Intrakraniální lipomy

Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl, Andrea Burgetová, Věra Ečerová

Lipom je nejčastěji náhodným nálezem, bez klinické symptomatologie a přidružené patologie.

Kazuistika
Aspergilóza mozku u nemocných s hematologickými malignitami

Hynek Mírka, Jan Kastner, Kristýna Ohlídalová, Jana Koudelová, Daniel Lysák, Michal Karas, Petr Mukenšnabl, Pavla Veselá

Práce prezentuje CT a MR nálezy při invazivní aspergilóze mozku u tří nemocných s hematologickou malignitou provázenou poruchou imunity.

Původní práce
fMRI u vizuální pracovní paměti a verbální fluence

Ibrahim Ibrahim, Jaroslav Tintěra

Oproti testu verbální fluence byla nalezena výraznější aktivace v pravém frontálním B laloku, pokud byl použit test vizuální pracovní paměti.

Přehledový článek
Báze lební - úskalí zobrazení

Miroslav Šercl, Ludovít Klzo

Úskalí v zobrazení onemocnění báze lební je vzhledem ke vztahům k okolním strukturám a specifickému postavení báze lební.

Přehledový článek
Léčebná embolizace nádorů hlavy: komplikace a kontraverze

Antonín Krajina, Jiří Náhlovský, Miroslav Lojík, Svatopluk Řehák

Předoperační emboloterapie u vaskularizovaných nádorů je rozšířenou metodou; je však kontraverzní s ohledem na možnost komplikací a celkový zisk pro úspěšnou léčbu.

Původní práce
18F-FDG-PET/CT orofaciálních nádorů

Eva Ferdova, Jiří Ferda, Petr Schmiedhuber, Jan Záhlava, Jiří Walter, Petr Mukenšnabl, Alena Skálová, Ondřej Daum

Více než 90 % maligních nádorů hlavy a krku jsou dlaždicobuněčné karcinomy s vysokou úrovní oxidativní glykolýzy, a tak se hodnocení jejich metabolické aktivity pomocí 18F-FDG stává jednou z nejefektivnějších indikací PET/CT.

Původní práce
Možnosti využití multidetektorového CT v ortodoncii

Jan Baxa, Jiří Ferda, Jiří Baumruk, Jana Oulická, Hana Bóhmová, Anna Šváchová, Boris Kreuzberg

MDCT je přesná a efektivní metoda v rozšířené diagnostice a plánování ortodontické terapie.

Přehledový článek
Postavení metod miniinvazivní terapie u pacientů s hematoonkologickým postižením páteře

Pavel Ryška, Václav Málek, Karel Odrážka, Leoš Ungermann, Vladimír Maissnar, Kurt Maltoven, Ondřej Renc, Antonín Michl

Minimálně invazivní výkony vedou oproti radioterapii k rychlému nástupu analgetického efektu, a tím zvyšují kvalitu života.

Kazuistika
Aneuryzmatická kostní cysta páteře v MR obrazu - diferenciální diagnostika

Lucie Turková, Jindra Brtková, Jan Žižka

Seznámení s kazuistickým sdělením aneuryzmatické kostní cysty.

Jazykový koutek
Termín "Enhancement"

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

Jazykový koutek
Nejčastější chyby vyskytující se v textu psaném na počítači

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

contents

Review
Imaging of acute brain ischaemia

Jiří Ferda, Jan Kastner, Boris Kreuzberg, Milan Novák, Vladimír Rohan

The aim of the all imaging procedures of the acute brain ischemia has to be a careful selection of patients suitable for a thrombolytic therapy.

Original article
Intracranial venous thrombosis: diagnostic possibilities and clinical correlation

Josef Vymazal, Jan Šroubek, Denisa Vondráčková, Miroslav Kalina

Its infrequent occurrence, variable clinical symptomatology and the need to use special MR techniques make the diagnosis of intracranial venous thrombosis difficult and sometimes late.

Original article
Evaluation of thecerebrovascular reserve capacity with SPECT and hypercapnia

Pavel Širůček, Tomáš Hrbáč, Otakar Kraft

Assessment of the cerebrovascular reserve capacity using SPECT and hypercapnia can help identify patients who may benefit from bypass surgery between the external and internal carotid arteries.

Review
Noninvasive diagnosis of subarachnoid haemorrhage

Miroslav Heřman

The unenhanced CT is used as the basic imaging modality in detection subarachnoid haemorrhage.

Review
Endovascular treatment of intracranial aneurysms after subarachnoid haemorrhage: critical review and current practice

Antonín Krajina, Jiří Náhlovský, Miroslav Lojík, Tomáš Česák, Ivan Látr, Jiřina Habalová, Jitka Schreiberová

Competent vascular neurosurgeons and interventional neuroradiologists should collaborate in population-based neurovascular centres, discussing and tailoring individual treatment procedures.

Review
Magnetic resonance imaging of the brain myeliniation process in childhood - examination protocols, normal findings and interpretation in daily routine practice

Martin Kynčl, Ivan Kolář, Karolina Boman, Jiří Neuwirth

Assessment and comparison of myelinisation with neurological findings should become an integral part of MRI evaluation in children.

Original article
X-linked Adrenoleukodystrophy: MR evaluation with "Loes Score"

Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková, TomášViták, Mirek Kron, Lenka Dvořáková, Jiří Zeman2,3

Loes score evaluation determines the extent of brain damage in MRI and is a significant criterion for the indication of bone transplantation.

Original article
Diffusion tensor magnetic resonance imaging of glial brain tumors

Jiří Ferda, Jan Kastner, Boris Kreuzberg, Petr Mukenšnabl

Although the evaluation of the fractional anisotropy maps is not sufficient for glioma grading, the combination of the contrast enhancement pattern and fractional anisotropy maps evaluation improves the possibility of distinguishing low and high grade glial tumours.

Original article
Intracranial lipomas

Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl, Andrea Burgetová, Věra Ečerová

The lipoma is an incidental finding not related to the clinical symptomatology.

Case report
Cerebral aspergillosis in patients with haematologic malignancies

Hynek Mírka, Jan Kastner, Kristýna Ohlídalová, Jana Koudelová, Daniel Lysák, Michal Karas, Petr Mukenšnabl, Pavla Veselá

The paper presents CT and MRI findings in three patients with hematologie malignancy accompanied by an immunodeficiency suffering from invasive cerebral aspergillosis.

Original article
fMRI in visual working memory and verbal fluency

Ibrahim Ibrahim, Jaroslav Tintěra

In comparison with verbal fluency test significant activations was found in the right frontal lobe, if the visual working memory test was used.

Review
Skull base-imaging difficulties

Miroslav Šercl, Ludovít Klzo

Various pitfalls in the imaging of skull base diseases exist with respect to the relation ship with surrounding structures and the specific position of skull base.

Review
Therapeutic embolization of cranial tumours: complications and controversies

Antonín Krajina, Jiří Náhlovský, Miroslav Lojík, Svatopluk Řehák

Pre-operative embolotherapy for vascular tumours is well-established method, although controversial in terms of its risk-benefit ratio.

Original article
18F-FDG-PET/CT of orofacial tumors

Eva Ferdova, Jiří Ferda, Petr Schmiedhuber, Jan Záhlava, Jiří Walter, Petr Mukenšnabl, Alena Skálová, Ondřej Daum

Since more than 90% of all malignant tumors of head and neck are spinocellular carcinomas with high levels of oxidative glycolysis, evaluation of their metabolic activity using 18F-FDG is one of most effective indications of PET/CT.

Original article
Feasibility of multidetector-row CT in orthodontics

Jan Baxa, Jiří Ferda, Jiří Baumruk, Jana Oulická, Hana Bóhmová, Anna Šváchová, Boris Kreuzberg

MDCT is an accurate and feasible method to improve the diagnosing and planning of orthodontics treatment.

Review
Position of the miniinvasive therapy in patients with hematooncological involvement of the vertebral column

Pavel Ryška, Václav Málek, Karel Odrážka, Leoš Ungermann, Vladimír Maissnar, Kurt Maltoven, Ondřej Renc, Antonín Michl

Minimal invasive procedures lead to a rapid onset of the analgetic effect in comparison to radiotherapy and are thereby able to improve the quality of life.

Case report
MR imaging of the aneurysmatic bone cyst of the spine

Lucie Turková, Jindra Brtková, Jan Žižka

A case report of the aneurysmal bone cyst is presented.