Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

POKYNY PRO AUTORY


1. ÚVOD

Časopis Česká radiologie je recenzované ("peer review") periodikum, které publikuje původní vědecká sdělení z oblasti zobrazovacích metod, články pro postgraduální celoživotní vzdělávání (continuing medical education, CME), přehledné články k aktuálním tématům radiologie a zobrazovacích metod, výsledky klinických studií, kazuistiky, zprávy z kongresů a schůzí odborných společností (Radiologická společnost ČLS JEP, Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP, Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP). Součástí časopisu jsou recenze, komentáře k zajímavým článkům, diskuse, biografie (jubilea) významných osobností, osobní zprávy a dopisy redakci. Články mohou být publikovány v češtině, slovenštině nebo angličtině.

Otištěné články jsou vlastnictvím časopisu. Kopie článků nebo jejich částí, tabulky nebo grafy mohou být přetištěny pouze se souhlasem redakce a  s uvedením zdroje.

2. VEDOUCÍ REDAKTOR

Rukopis v tištěné podobě a zároveň i v identické elektronické verzi na CD posílejte doporučeně na adresu:

doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň

O obdržení rukopisu a jeho přijetí k publikaci budete informováni.

3. RUKOPIS

Rukopis připravujte preferenčně v programu MS Word (doc, případně rtf). Definitivní verzi rukopisu vytiskněte v jednom exempláři vždy jen po jedné straně na papír formátu A4 s dvojitým řádkováním (double tzn. 30 řádků na stránku) a velikostí písma 12 bodů. Klávesu Enter používejte pouze na konci odstavce! Každou stránku očíslujte dole arabskou číslicí. Rukopis musí obsahovat následující části, z nichž každá začíná na samostatném listu:

Součástí rukopisu musí být CD s identickou verzí textu a obrazovou dokumentací v elektronické podobě.

3.1. Titulní strana

Titulní strana základních typů článků má obsahovat:

3.2. Strukturovaný souhrn a klíčová slova

Strukturovaný souhrn v českém a anglickém jazyce, vždy o rozsahu do 1 strany (do 250 slov) v následujícím pořádku:

Souhrn (abstrakt) u přehledných sdělení a kazuistik nemusí být členěn podle výše uvedené struktury.

Klíčová slova v počtu 3-5 v abecedním pořádku umístěte v českém a anglickém jazyce pod textem souhrnu (podle Medical Subject Heading, který lze nalézt na http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

3.3. Text a rozsah publikace

Používejte styl obvyklý v biomedicínských časopisech. Vědecká sdělení čleňte dle následujícího pořádku:

Rozsah rukopisu se řídí typem článku:

Všechny použité zkratky vysvětlete v závorce zásadně při jejich prvním výskytu textu (s výjimkou nejběžnějších, jakými jsou např. CT nebo UZ). V souhrnu, v nadpisu a v legendě k ilustracím užívejte zkratky velmi uvážlivě.

Názvy přístrojů a léčiv musí být doprovázeny v závorce uvedeným jménem a sídlem výrobce. Kromě firemních názvů preparátů uvádějte pokud možno vždy též generické názvy.

3.4. Statistické zpracování

Použité statistické metody popište detailně, aby čtenáři mohli jednoznačně identifikovat způsob zpracování výsledků. Můžete diskutovat vhodnost použitých metod, experimentálního uspořádání, případně randomizace. Vysvětlete statistické zkratky a značky, které nejsou běžné.

3.5. Tabulky

Každou tabulku napište dvojitým řádkováním ("double space") na zvláštní list. Tabulky označte arabskými číslicemi. Legendu k tabulkám uvádějte na samostatném listu. Vysvětlivky umístěte pod čarou a vysvětlete užité zkratky.

3.6. Grafy a obrázky, včetně fotografií

3.7. Literatura

Seznam citací v souladu s Vancouverskou deklarací musí obsahovat jména všech autorů do celkového počtu pěti autorů, od počtu šesti autorů uvádějte jen tři první jména s doplněním formulace et al. (příjmení a první písmeno křestního jména/jmen). Seznam citací pište ve dvojitém řádkování na zvláštní papír a číslujte je podle pořadí, v jakém se citace postupně objevují v textu, (nikoliv abecedně).

Citace časopisu pište v následujícím pořadí: jméno, název, rok, ročník (příp. číslo), stránky od-do.

Citace knihy: autor, titul, pořadí vydání, místo vydání, jméno nakladatele, rok vydání, pokud jde o knihu s více autory, lze uvést hlavního autora s doplněním formulace et al, případně a kol.

V textu uvádějte odkaz na citaci arabskou číslicí v okrouhlých závorkách (), nikoliv pouze jménem autora.

Ukázky:

Park MS, Kim TK, Kim KW, et al. Differentiation of extrahepatic bile duct cholangiocarcinoma from benign stricture: findings at MRCT versus ERCP. Radiology 2004; 233(1): 234-240.

Ševčík P, et al. Intenzívní medicína. Praha: Galén 2000; 156-201.

4. ODESÍLÁNÍ RUKOPISU

Kompletní rukopis v jednom tištěném exempláři spolu s CD pošlete jako doporučený dopis na shora uvedenou adresu v tuhé obálce.

Každý rukopis musí mít průvodní dopis, který obsahuje: