Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

PERIODIKUM


Vydavatel:

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Nakladatel:

Galén, spol. s r. o.
Na Popelce 3144/10A
150 00 Praha 5

IČ 49356399

Adresa redakce:

Galén, Na Popelce 3144/10A, 150 00 Praha 5

Tel.: 257 326 178, 602 139 914

Vedoucí redaktor:

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
E-mail: ferda@fnplzen.cz

Odpovědná redaktorka:

Mgr. Helena Glezgová, e-mail: helena.glezgova@seznam.cz

Inzerce:

Lenka Příhonská, Galén, Na Popelce 3144/10A, 150 00 Praha 5
Telefon 724 350 610
E-mail: prihonska@galen.cz

Rukopisy:

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika LF UK a FN Plzeň
Fakultní nemocnice
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
E-mail: ferda@fnplzen.cz

Určeno odborné veřejnosti. Zaslané příspěvky se nevracejí. Nakladatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerce odpovídá výhradně inzerent.

Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Evidenční číslo MK ČR E 11811

Místo vydání: Praha