Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, duben 2014, ročník 68


obsah

Původní práce
PET/CTS 18F-FLUOROCHOUNEM U KARCINOMU PROSTATY, DVOULETÉ ZKUŠENOSTI

Eva Ferdová, Jiří Ferda, Jan Baxa, Milan Hora, Ondřej Hes, Jindřich Fínek

Kazuistika
INTERMITENTNÍ INTUSUSCEPCE TENKÉHO STŘEVA JAKO KOMPLIKACE STŘEVNÍ ASKARIÓZY U  DÍTĚTE

Jan Baxa, Jana Cibulková, Renata Vondráková, Boris Kreuzberg, Jiří Ferda

Původní práce
LYMFOMY MOZKU, ZOBRAZOVACÍ CHARAKTERISTIKY

Radek Tupý, Jiří Ferda, Jan Kastner, Hynek Mírka, Samuel Vokurka

contents

Original article
WHOLE BODY 3 TESLA MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Boris Kreuzberg, Jiří Ferda, Jan Kastner

Original article
PET/CTWITH 18F-FLUOROCHOUNE IN PROSTATIC CARCINOMA, TWO YEARS EXPERIENCE

Eva Ferdová, Jiří Ferda, Jan Baxa, Milan Hora, Ondřej Hes, Jindřich Fínek

Case report
INTERMITTENT SMALL-BOWELL INTUSUSCEPTION AS A COMPLICATION OF ASCARIASIS IN CHILD - CASE REPORT

Jan Baxa, Jana Cibulková, Renata Vondráková, Boris Kreuzberg, Jiří Ferda

Original article
BRAIN LYMPHOMAS, IMAGING CHARACTERISTIC

Radek Tupý, Jiří Ferda, Jan Kastner, Hynek Mírka, Samuel Vokurka