Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, srpen 2017, ročník 71


obsah

Doporučený postup
DOPORUČENÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP PRO PŘÍPRAVU PACIENTA PŘED ENDOVASKULÁRNÍM VÝKONEM

Marie Černá, Miloslav Roček, Jan H. Peregrin, Martin Köcher, Antonín Krajina, Radek Pádr, Josef Hořejš, Filip Cihlář

Původní práce
VÝVOJ POČTŮ ENDOVASKULÁRNÍCH NEUROINTERVENČNÍCH METOD V ČESKÉ REPUBLICE V  LETECH 2013-2016

Antonín Krajina, Miloslav Roček, Martin Köcher, Filip Cihlář, Jiří Lacman, Ladislava Janoušková, Petr Duras, Luděk Štěrba, Ladislav Endrych, Tomáš Jonszta10, JiříVaníček 11, Jakub Hustý12, Boris Kožnar13, Daniel Václavík14, Josef Veselka15, Petr Vařejka16

Původní práce
POROVNÁNÍ KVALITY OBRAZU ANGIOGRAFICKÝCH SYSTÉMŮ ČTYŘ VELKÝCH VÝROBCŮ

Lucie Súkupová, Jan Rydlo, Ondřej Hlaváček, Daniel Vedlich, Antonín Krajina, Karel Nedvěd, Tomáš Vávra, Jan Chaloupka, Jan H. Peregrin

Kazuistika
PERZISTUJÍCÍ PRIMITIVNÍ TRIGEMINÁLNÍ TEPNA

Jiří Jandura, Pavel Ryška, Antonín Krajina, Ondřej Slezák, Ivana Krotká, Jiří Kuchyňka

Původní práce
ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA REFRAKTERNÍ EPISTAXE

Filip Cihlář, Zuzana Prokopová, Vojtěch Šmolka, Karel Sláma, Jan Svoboda

Původní práce
LÉČBA BENIGNÍCH PÍŠTĚLÍ JÍCNU KRYTÝMI BIODEGRADABILNÍMI STENTY - SEDMILETÉ ZKUŠENOSTI

Martin Köcher, Marie Černá, Vojtěch Prášil, René Aujesky, Martin Hazlinger

Kazuistika
SYMPTOMATICKÝ UZÁVĚR VENA MESENTERICA SUPERIOR ŘEŠENÝ IMPLANTACÍ SAMOEXPANDIBILNÍHO STENTU

Jan Kaván, Jiří Křivánek, Patrik Matras, Lubomíra Forejtová, Tomáš Padrta, Eva Sedláčková

contents

CZECH SOCIETY OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY ČLS JEP GUIDELINES FOR PATIENT PREPARATION BEFORE ENDOVASCULAR PROCEDURE

Marie Černá, Miloslav Roček, Jan H. Peregrin, Martin Köcher, Antonín Krajina, Radek Pádr, Josef Hořejš, Filip Cihlář

Original article
EVOLUTION OF ENDOVASCULAR NEUROINTERVENTIONAL PROCEDURES NUMBERS IN CZECH REPUBLIC IN YEARS 2013 TO 2016

Antonín Krajina, Miloslav Roček, Martin Köcher, Filip Cihlář, Jiří Lacman, Ladislava Janoušková, Petr Duras, Luděk Štěrba, Ladislav Endrych, Tomáš Jonszta10, JiříVaníček 11, Jakub Hustý12, Boris Kožnar13, Daniel Václavík14, Josef Veselka15, Petr Vařejka16

Original article
IMAGE QUALITY COMPARISON OF ANGIOGRAPHY SYSTEMS FROM FOUR MAJOR MANUFACTURERS

Lucie Súkupová, Jan Rydlo, Ondřej Hlaváček, Daniel Vedlich, Antonín Krajina, Karel Nedvěd, Tomáš Vávra, Jan Chaloupka, Jan H. Peregrin

Case report
PERSISTENT PRIMITIVE TRIGEMINAL ARTERY

Jiří Jandura, Pavel Ryška, Antonín Krajina, Ondřej Slezák, Ivana Krotká, Jiří Kuchyňka

Original article
ENDOVASCULAR TREATMENT OF REFRACTORY EPISTAXIS

Filip Cihlář, Zuzana Prokopová, Vojtěch Šmolka, Karel Sláma, Jan Svoboda

Original article
TREATMENT OF BENIGN ESOPHAGEAL FISTULAE WITH COVERED BIODEGRADABLE STENTS - SEVEN-YEAR EXPERIENCE

Martin Köcher, Marie Černá, Vojtěch Prášil, René Aujesky, Martin Hazlinger

Case report
SYMPTOMATIC OCCLUSION OF MESENTERIC VEIN SOLVED BY IMPLANTATION OF SELF-EXPANDING STENT

Jan Kaván, Jiří Křivánek, Patrik Matras, Lubomíra Forejtová, Tomáš Padrta, Eva Sedláčková