Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Nové zobrazovací techniky


Ces Radiol 2008;62(1): 11 -22

Zobrazení tkání výpočetní tomografií s duální energií záření - první zkušenosti z klinického využití

Tissue imaging with dual-energy computed tomography - initial clinical experience

Jiří Ferda1, Thomas Flohr2 , Boris Kreuzberg1
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2Siemens Medical Sotutions, CT Division, Forchheim, Germany
SOUHRN

Ferda J., Flohr T., Kreuzberg B. Zobrazení tkání výpočetní tomografií s duální energií záření - první zkušenosti z klinického využití

Zavedením CT se dvěma zdroji záření bylo nejprve užito v zobrazování srdce, obě rentgenky používají při tomto typu zobrazení stejné napětí. Pokud zdroje záření využívají rozdílné voltáží - 80 a 140 kV - je umožněna diferenciace látek podle rozdílné absorpce záření X o dvou odlišných energiích. Fyzikálně-chemická analýza látky pomocí CT s duální energií (dual-energy CT - DECT) může být využita v detekci a kvantifikaci obsahu chemických prvků v tkáních. V současnosti je nejpokročilejší aplikací DECT analýza vápníku a jódu. Díky zvláštnímu chování jódu dovoluje DECT analýza určit obsah jódu v tkáni. Při vyhodnocení dat duální energie může být denzita tkáně rozložena na složku příslušnou (virtuální nativní) tkáni a obsahu jódu. Analýza denzity tkáně (také nazývaná tkáňová dekompozice) umožňuje hodnocení vaskularizace tkání nebo perfuze parenchymu plic. Příklady analýzy obsahu vápníku jsou diferenciace rozdílných typů urolitiázy a eliminace kalcifikované tkáně z CT angiografie.

V článku jsou shrnuty první zkušenosti s provedením 357 vyšetření DECT. Kvantitativní analýza obsahu jódu ve tkáni se ukazuje jako nejefektivnější aplikace u solidních orgánů, zejména při infiltraci hypervaskula-rizováným nádorem. Při plicní embolizaci byly zobrazeny defekty perfuze. Eliminace kalcia u CT angiografie byla užitečná u zobrazení hlavy a krku a zobrazení v abdominální oblasti. Naopak při zobrazení periferních tepen nebyla zatím shledána výraznější výhoda DECT.

Klíčová slova: CT-angiografie, duální energie CT, jód, plicní perfuze, urolitiáza.

SUMMARY

Ferda J., Flohr T., Kreuzberg B. Tissue imaging with dual-energy computed tomography - initial clinical experience

Introduction of the dual-source CT involved the cardiac imaging initially. In cardiac imaging, the both roentgen tubes use the same tube voltages. If tubes exploit different voltages - 80 and 140 kV - the material differentiation according its different absorptions during exposition of the X-rays of two different energies is enabled. Physical-chemical analysis of the material using dual-energy CT (DECT) could be used for detection and quantification of the chemical elements' content in the tissue. Contemporary, the analysis of calcium and iodine content in the material are more advanced applications of the DECT. According to iodine special behavior, DECT tissue analysis is able to determine the iodine content in the tissue. During the dual-energy post-processing, the density could be divided in two values - related to the tissue (virtual non-enhanced) and related to the iodine content. The tissue density analysis called tissue decomposition makes possible evaluation of the tissue vasculari-sation or perfusion of the lung parenchyma. The examples of the calcium-related analysis are differentiation of the several types of kidney stones and calcified tissue elimination from CT-angiographic studies.

The article summarizes the initial own experience with 357 performed DECT examinations. The quantitative analysis of the iodine content in the tissue exhibited the most effective application of DECT in solid organs, especially in detection of the hyper-vascularized tumorous infiltration. The perfusion defects caused by pulmonary embolism were clearly demonstrated. The calcium elimination in CT-angiography was helpful in head and neck studies and also in abdominal region. No additional advantage showed DECT in imaging of peripheral arteries.

Key words: CT-angiography, dual-energy CT, iodine, lung perfusion, kidney stone.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět