Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(1): 34 -43

Incidentalomy nadledvin: spektrum histologických diagnóz a CT nálezů

Adrenal incidentalomas: spectrum of histologie diagnoses and CT findings

Filip Čtvrtlík1, Miroslav Heřman1 , Vlastislava Tichá2, Vladimír Študent3
1Radiologická klinika FN, Olomouc
2Oddělení klinické patologie FN, Olomouc
3Urologická klinika FN, Olomouc
SOUHRN

Čtvrtlík F, Heřman M, Tichá V, Študent V. Incidentalomy nadledvin: spektrum histologických diagnóz a CT nálezů

Cíl. Cílem studie bylo vytipovat CT znaky charakteristické pro jednotlivé druhy expanzí a dále porovnat literární odkazy a naše vlastní zkušenosti s vytvořením prezentace typických CT obrazů

Metoda. V letech 2003-2007 jsme provedli retrospektivní studii ve Fakultní nemocnici Olomouc zahrnující pacienty s incidentalomy nadledvin, kteří byli operováni na Urologické klinice FN Olomouc s následnou histologic-kou diagnostikou. Soubor obsahuje 62 expanzí. Pacienti byli rozděleni podle definitivní diagnózy do následujících skupin: primární adrenokortikální karcinomy (n = 4), metastá-zy (n = 7), adenomy (n = 37), feochromocytomy (n = 9), myelolipomy (n = 2) a ostatní (n = 3).

Byly sledovány následující CT znaky: velikost, tvar, okraje, homogenní či heterogenní denzita před a po aplikaci k.L, přítomnost centrální hypodenzity, kalcifikací a depozit tuku.

Statistická analýza byla provedena pomocí chí-kvadrát testu, Kruskal-Wallis testu a Mann-Whitney testu. Pro rozdíly mezi skupinami byl použit two-tailed t test. Pro posouzení vzájemného vztahu maximální velikosti, průměrného rozměru a objemu byla použita regresní analýza.

Výsledky. Korelační analýza a analýza regrese prokázala, že parametry maximální rozměr, průměrný rozměr a objem nádoru vzájemně velmi dobře korelují s vysokou hodnotou koeficientu determinace (0,96-0,99).

Senzitivita, specificita, přesnost, pozitivní prediktivní hodnota, negativní prediktivní hodnota pro rozlišení adenomů od nona-denomů při použití rozměru 41,5 mm byly: 81,1 %, 70,0 %, 77,2 %, 83,3 %, 66,7 %; při použití hodnoty non-kontrastní denzity 23 HU byly: 89,2 %, 100 %, 93 %, 100 %, 83,3 %; při použití hodnoty postkontrastní denzity 47,5 HU byly: 80,6 %, 100 %, 88,2 %, 100 % 76,9 %; použitím hodnoty vzestupu denzity 34,5 HU byly: 74,2 %, 70,0 %, 72,5 %, 79,3 %, 63,6 %. ROC analýza došla k následujícím závěrům: Nejpřesnějším parametrem pro rozlišení adenomů od nonadenomů je hodnota nativní denzity. Méně přesné se jeví použití hodnot postkontrastní denzity. Jako nejméně vhodný parametr lze označit velikost leze a vzestup denzity.

Závěr. Rutinní CT břicha je dostatečnou metodou pro rozlišení lézí nadledvin, které mají být operovány a lézí, jež jsou benigní a které stačí pravidelně sledovat či léčit konzervativně.

Klíčová slova: adenom, feochromocytom, incidentalom, karcinom, metastáza, nadledviny, výpočetní tomografie.

SUMMARY

Čtvrtlík F, Heřman M, Tichá V, Študent V. Adrenal incidentalomas: spectrum of histologie diagnoses and CT findings

Aim. To summarize typical CT features of incidentally found adrenal masses and to compare literature resources with our own experience as well as to create image database of typical CT findings.

Method. Retrospective study of incidentally found adrenal masses was performed among the subjects operated at the University Hospital in Olomouc between 2003 and 2007. The study group consists of 62 histologically confirmed masses: adrenocortical carcinomas (n = 4), metastases (n = 7), adenomas (n = 37), pheochromocytomas (n = 9), myelolipomas (n = 2) and others (n = 3). Following CT signs were observed: size, shape, demarcation, homogeneity, density before and after contrast agent injection, central hypodensity, presence of calcifications and fat. Statistical analysis was performed by chi-square test, Kruskal-Wallis test, and Mann-Whitney test. For differences among groups, two tailed t-test was used. For assessment of maximum size, mean size, and volume of the mass, regression analysis was used.

Results. Correlation and regression analysis showed that maximum size, mean size, and volume of the mass well correlate with high determination coefficient (0.96-0.99). Sensitivity, specificity, accuracy, positive and negative predictive values for distinguishing adenomas from non-adenomas with the size of 41.5 mm were as follows: 81.1 %, 70.0 %, 77.2%, 83.3 %, 66.7 %; using non-contrast density of 23 HU: 89.2 %, 100 %, 93.0 %, 100 %, 83.3 %; using post contrast density of 47.5 HU: 80.6 %, 100 %, 88.2 %, 100 % 76.9 %; using post contrast density increase of 34.5 HU: 74.2 %, 70.0 %, 72.5 %, 79.3 %, 63.6 %, respectively. ROC showed that the most accurate parameter determining adenomas from non-adenomas is the native density. Post contrast density values are less accurate. The least accurate parameters were: size of the lesion and density increase.

Conclusion. Routine CT of abdomen gives sufficient results for adrenal masses diferentiation (regarding surgical treatment, conservative treatment, or regular follow-up).

Key words: adenoma, pheochromocytoma, incidental findings, carcinoma, metastasis, adrenal glands, computed tomography.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět