Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2008;62(1): 51 -59

Zobrazování jaterních nádorů po radiofrekvenční ablaci

Imaging of liver tumours after radiofrequency ablation

Hynek Mírka1, Jiří Ferda1-2, Kristýna Ohlídalová1, Eva Ferdova1-2, Vladislav Třeška3, Václav Liška3 , Tomáš Skalický3, Alan Sutnar3
1Radiodiagnostická klinika FF UK a FN, Plzeň
2Oddělení nukleární medicíny FN, Plzeň
3Chirurgická klinika FF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Mírka H, Ferda J, Ohlídalová K, Ferdova E, Třeška V, Liška V, Skalický T, Sutnar A. Zobrazování jaterních nádorů po radiofrekvenční ablaci

Radiofrekvenční ablace (RFA) je často využívanou terapeutickou metodou u nemocných s inoperabilními primárními a sekundárními nádory jater. Poprvé byla představena v roce 1990. Jedná se o termální ablační metodu založenou na působení vysokofrekvenčního střídavého proudu. Výsledkem je termální koagulační nekróza nádorové tkáně. K hodnocení efektu léčby a detekci komplikací jsou nezbytné zobrazovací metody. Aby mohl hodnotící radiolog správně interpretovat změny v ložiscích po RFA, musí být dobře obeznámen s normálními i abnormálními nálezy. Cílem tohoto sdělení je podat přehled o zobrazování ložisek ošetřeních pomocí RFA.

Klíčová slova: jaterní malignity, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie/ výpočetní tomografie, radiofrekvenční ablace, ultrasonografie, výpočetní tomografie.

SUMMARY

Mírka H, Ferda J, Ohlídalová K, Ferdova E, Třeška V, Liška V, Skalický T, Sutnar A. Imaging of liver tumours after radiofrequency ablation

Radiofrequency ablation (RFA) is a therapeutic method used for management of inoperable primary and secondary liver malignancies. It was first introduced in 1990. The method is based on thermal coagulation necrosis of tumourous tissue using high frequency alternating electric current. Imaging is essential for assessment of therapeutic effect and detection of complications. Knowledge of normal and abnormal imaging findings on follow-up examinations is necessary for correct interpretation. The aim of this paper is to bring an overview of appearances of lesions treated with RFA.

Keywords: liver malignancy, magnetic resonance imaging, positron emission tomography/computed tomography, radiofrequency ablation, ultrasonography, computed tomography.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět