Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(1): 60 -65

Detekce metastáz kolorektálního karcinomu v játrech: porovnání magnetické rezonance s podáním hepatocelulární kontrastní látky (Gd-EOB-DTPA) a peroperační ultrasonografie

Detection of the colorectal carcinoma liver metastases with I magnetic resonance after intravenous application of hepatocellular contrast agent (Gd-EOB-DTPA), comparison with the intraoperative ultras

Jiří Ferda1, Hynek Mírka1, Jan Kastner1, Kristýna Ohlídalová1, Eva Ferdova1, Renata Vondráková1, Boris Kreuzberg1, Vladislav Třeška2, Tomáš Skalický2, Alan Sutnar2
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Mírka H, Kastner J, Ohlídalová K, Ferdova E, Vondráková R, Kreuzberg B, Třeška V, Skalický T, Sutnar A. Detekce metastáz kolorektálního karcinomu v játrech: porovnání magnetické rezonance s podáním hepatocelulární kontrastní látky (Gd-EOB-DTPA) a peroperační ultrasonografie

Cíl. Cílem prospektivní studie bylo zhodnotit přesnost zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) s intravenózní aplikací hepatocelulární kontrastní látky (acidum gadoxeticum, Gd-EOB-DTPA) v detekci jaterních metastáz před chirurgickým výkonem.

Metoda. Do studie bylo zahrnuto třicet nemocných (průměrný věk 60,7 let, rozpětí 36-79 let). Všechna vyšetření byla provedena po intravenózní aplikaci kontrastní látky acidum gadoxeticum. Zobrazovací protokol obsahoval T1 vážené gradient echo sekvence provedené v arteriální, portální a intersticiální fázi nástřiku a zobrazení v pozdní hepatospecifické fázi po 10 a 20 minutách od podání kontrastní látky. T2 vážená zobrazení byla rovněž provedena, nebyla však zahrnuta do hodnocení spolehlivosti zobrazení. Všichni nemocní podstoupili do 24 hodin otevřený operační výkon, při němž bylo provedeno peroperační ultrazvukové vyšetření (IOUS) s dedikovanou T-sondou. Výsledky MRI a IOUS byly vzájemně porovnány.

Výsledky. Pomocí IOUS bylo nalezeno celkem 64 ložiskových lézí jater (z nich 49 metastáz). 46 metastáz bylo správně identifikováno při MRI (senzitivita 94 %). Non-metastáz bylo nalezeno při IOUS 15, dvě z nich, malé hemangiomy, byly chybně interpretovány magnetickou rezonancí jako metastázy (specificita 87 %).

Závěr. Výsledky ukazují výbornou klinickou výpovědní hodnotu MRI s intravenózní aplikací acidum gadoxeticum v hodnocení metastatického postižení jater kolorektálním karcinomem.

Klíčová slova: acidum gadoxeticum, Gd-EOB-DTPA, hepatobiliární kontrastní látky, jaterní metastázy, kolorektální karcinom, magnetická rezonance, peroperační ultrazvuk.

SUMMARY

Ferda J, Mírka H, Kastner J, Ohlídalová K, Ferdova E, Vondráková R, Kreuzberg B, Třeška V, Skalický T, Sutnar A. Detection of the colorectal carcinoma liver metastases with magnetic resonance after intravenous application of hepatocellular contrast agent (Gd-EOB-DTPA), comparison with the intraoperative ultrasound

Aim. The aim of our prospective study was to evaluate the accuracy of magnetic resonance imaging (MRI) with intravenous application of hepatocellular contrast agent (gadoxetic acid, Gd-EOB-DTPA) in the detection of liver metastases before surgery.

Method. Thirty consecutive patients (mean age 60.7 years; range 36-79) were enrolled into study. All examinations were performed with intravenous application of hepatospecific contrast agent (gadoxetic acid) using 1.5 T magnetic resonance system. The imaging protocol consisted of Tl 1-weighted spoiled gradient echo sequences in the arterial, portal and interstitial phases, followed by delayed hepatospecific phase at 10 and 20 minutes after contrast material administration. T2-weighted sequences were also used but were not included in the comparison. All patients underwent open surgery including intraoperative ultrasound (IOUS) performed with dedicated T-shape US probe within 24 hours. The results were compared with MRI findings.

Results. A total of 64 lesions (49 metastases) were found by IOUS. 46 metastases were depicted by MRI (sensitivity 94%). Fifteen non-metastatic lesions were found on IOUS, two of them (small haemangiomas) were misinterpreted as metastases by MRI (specificity 87%).

Conclusion. The results of the study show excellent clinical value of MRI with intravenous application of gadoxetic acid in assessment of liver involvement in subjects with metastasizing colorectal carcinoma.

Key words: gadoxetic acid, Gd-EOB-DTPA, hepatobiliary contrast agents, liver metastases, colorectal carcinoma, magnetic resonance imaging, intraoperative ultrasound.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět