Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(1): 79 -81

Mukokéla apendixu

Mucocele of the appendix

Ivana Motyčková1, Zdeněk Špriňar1, Leoš Ungermann1, Martin Slanina1, Dimitar Nikolov Hadži2
1Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Motyčková I, Špriňar Z, Ungermann L, Slanina M, Hadži DN. Mukokéla apendixu

Mukokéla se definuje jako chronická, cystická dilatace apendixu způsobená akumulací sterilního hlenu a jeho luminální obstrukcí. Mukokély jsou nejčastěji asymptomatické. Důležité je rozlišení non-neoplastické (retenční) a neoplastické mukokély, případně mucinózního cystadenomu nebo cystadenokarcinomu (1). Pro potenciální malignitu a riziko ruptury se vznikem pseudomyxomu peritonea by měly být mukokély chirurgicky profylakticky odstraněny.

Klíčová slova: apendix, cystické expanze, diagnostické zobrazování: UZ, CT, MR, diferenciální diagnostika, mukokéla, pseudomyxom.

SUMMARY

Motyčková I, Špriňar Z, Ungermann L, Slanina M, Hadži DN. Mucocele of the appendix

Mucocele of the appendix is chronic cystic dilatation of the appendix characterised by mucin accumulation and luminal obstruction. Mucoceles are often asymptomatic. It is very important to distinguish non-neoplastic (retention) mucocele from neoplastic mucocele, mucinous cystadenoma, or cystadeno carcinoma. Due to the risk of rupture (pseudomyxoma peritonei) and potential malignant transformation, subjects with mucocele should undergo prophylactic surgical removal.

Key words: appendix, diagnostic imaging: US, CT, MRI, differential diagnosis of cystic masses, mucocele, pseudomyxoma.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět