Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(1): 92 -96

Disekce bazilární tepny jako příčina ischemické cévní mozkové příhody

Basilar artery dissection as a cause of ischaemic stroke

Milan Mrklovský1, Ludovít Klzo2, Petr Geier3
1Radiologické centrum Multiscan a radiodiagnostické oddělení, Pardubická krajská nemocnice
2Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3Neurologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice
SOUHRN

Mrklovský M, Klzo L, Geier P. Disekce bazilární tepny jako příčina ischemické CMP

Disekce tepen vertebrobazilárního povodí patří mezi méně obvyklé příčiny mozkové ischémie. S rozvojem zobrazovacích metod se magnetická rezonance (MR) stala významnou modalitou v diagnostice nejen rozsahu a stáří ischemického postižení, ale dokáže i kvalitně neinvazivně zobrazit intrakraniální cévní řečiště. Autoři ve sdělení prezentují tři případy diagnostikované akutní ischémie v oblasti zadní jámy lební, jejichž příčinou byla izolovaná disekce bazilární tepny v různém rozsahu. Všechny popisované případy byly primárně diagnostikovány pomocí MR včetně MR angiografie.

Klíčová slova: disekce bazilární tepny, magnetická rezonance, mozková ischémie, MR angiografie.

SUMMARY

Mrklovský M, Klzo L, Geier P. Basilar artery dissection as a cause of ischaemic stroke

Dissection of vertebral and/or basilar artery is a less common cause of cerebral ischaemia in the posterior circulation. Recent diagnostic imaging methods, especially MRI combined with MRA, enable non-invasive assessment of extent and duration of ischaemia as well as of arterial patency. The authors present three cases of acute ischaemia within the posterior fossa resulting from isolated basilar artery dissection of a various extent. All reported cases were primarily diagnosed by means of MRI and MR angiography

Key words: dissection of the basilar artery, magnetic resonance imaging, cerebral ischaemia, MR angiography.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět