Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2008;62(1): 97 -102

Trombóza mozgových splavovako komplikácia kryptogénneho trombofilného stavu - klinická a radiologická štúdia

Intracranial dural sinus thrombosis, a case report

Ivana Vachaľová1, Viliam Porubec1, Anna Remková2, Miroslav Satko3, Vladimír Javorka4, Jozef Bilický4
1Neurologická klinika LF UKa FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
SÚHRN

Vachaľová I, Porubec V, Remková A, Satko M, Javorka V, Bilický J. Trombóza mozgových splavov ako komplikácia kryptogén-neho trombofilného stavu - klinická a rádiologická štúdia

Trombóza mozgových splavov je relatívne vzácne cievne ochorenie mozgu, v konečnom dôsledku podmienené narušením rovnováhy medzi prokoagulačným a antikoagulačným systémom krvi v zmysle akcelerácie mechanizmov vedúcich k trombofílii.

Prezentujeme neobvyklý prípad pacientky, u ktorej nielenže došlo ku kompletnej úprave klinického stavu, ale priebeh bol sprevádzanými niekolkými osobitosťami z hľadiska etiológie, klinických prejavov ako aj rádiologických nálezov. Ochorenie sa prejavilo atypickým náhlym úvodom, bez akýchkoľvek subjektívnych a objektívnych varovných príznakov, ktorý veľmi sugestívne vyvolával dojem subarachnoidálneho krvácania. Etiológiu sa dosiaľ pomocou súčasne dostupných laboratórnych metód nepodarilo objasniť. Domnievame sa, že sa jedná o zriedkavý prípad kryptogénneho primárneho trombofilného stavu, ktorý sa prejavil bez predchádzajúcich iných prejavov venóznej tromboembolickej choroby. Užívanie perorálnych kontraceptív za spoluúčasti dlhodobého nikotinizmu mohlo však u pacientky viesť k vzniku získaného trombofilného stavu. Pozorovali sme rezistenciu na perorálnu antikoagulačnú liečbu. Rádiologické nálezy korešpondovali neobvykle presne s vývojom klinického obrazu. V súčasnosti došlo takmer ku kompletnej rekanalizácii postihnutých venóznych splavov.

Kľúčové slová: ?empty delta sign", kryptogénny trombofilný stav, magnetická rezonančná angiografia, trombóza venóznych splavov.

 SUMMARY

Vachaľová I, Porubec V, Remková A, Satko M, Javorka V, Bilický J. Intracranial dural sinus thrombosis, a case report

Intracranial dural sinus thrombosis is a relative uncommon vascular disorder, with various aetiology but a common pathophysiologic pathway which results from imbal-anced procoagulation and anticoagulation blood factors equilibrium, leading to the acceleration of mechanisms resulting in thrombophilia.

We present an unusual case of a woman who completely recovered clinically and where the course of the disease was accompanied by some peculiarities in aetiology, clinical symptoms, and rádiológie findings.

The condition started with atypically rapid onset, without any remarkable prodromes, suggesting a subarachnoidal haemorrhage. The exact aetiology of the thrombophilic condition in our patient is still not elucidated, despite all available laboratory test results. We suppose that it could be a rare case of cryptogenic primary thrombophilia which presented without any previous manifestations of venous thrombembolic disease. The use of hormonal contraceptives together with nicotinism might have led to acquired thrombophilic state, too. Resistance to per-oral anticoagulation therapy was observed. Radiological findings corresponded well with development of clinical condition. Currently, the patients dural venous sinuses are completely recanalised.

Key words: empty delta sign, cryptogenic thrombophilic state, magnetic resonance angiography, cerebral venous sinus thrombosis.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět