Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(3): 244 -253

Bronchogenní karcinom: zobrazení hrudníku magnetickou rezonancí s aplikací gadofosvesetu

Bronchogenic carcinoma: magnetic resonance imaging of the thorax with gadofosveset application

Boris Kreuzberg1, Jiří Ferda1, Jindřich Fínek2
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2Oddělení onkologie a radioterapie FN, Plzeň
SOUHRN

Kreuzberg B, Ferda J, Fínek J. Bronchogenní karcinom: zobrazení hrudníku magnetickou rezonancí s aplikací gadofosvesetu

Cíl. Zhodnotit a optimalizovat protokol magnetické rezonance hrudníku pro zobrazení bronchogenního karcinomu, který v sobě zahrnoval aplikaci intravaskulární kontrastní látky gadofosvesetu.

Materiál a metoda. Osmnáct nemocných s konzervativně léčeným, morfologicky ověřeným pokročilým bronchogenním karcinomem podstoupilo zobrazení hrudníku magnetickou rezonancí. Jednalo se o soubor 7 žen a 11 mužů, průměrný věk byl 63,3. Ve 4 případech šlo o malobuněčný karcinom ve stadiu ED (extensive disease), ve 14 případech o nemalobuněčný karcinom v klinickém stadiu IIIB nebo I V. Vyšetřovací protokol v sobě zahrnoval T2 vážená zobrazení sekvencí HASTE ve třech ortogonálních rovinách, dále axiální zobrazení T2 váženými obrazy STIR. V průběhu dynamické akvizice dat sekvencí 3D FLASH VIBE byla aplikována kontrastní látka gadofosveset, dynamická studie v sobě zahrnovala celkem šest cyklů včetně nativního zobrazení v prvním cyklu. Pro zobrazení plicních cév i vaskularizace nádorové tkáně byla provedena dále zobrazení v době ustálené intravaskulární distribuce pomocí sekvence odvozené z kontrastní MR angiografie-ceMRA. Byla hodnocena kvalita jednotlivých zobrazovacích sekvencí a diagnostická hodnota jednotlivých orientací zobrazovacích rovin.

Výsledky. Hodnotitelné vyšetření bylo provedeno u všech nemocných. Optimální kvalita zobrazení nádorové tkáně byla dosažena pomocí T2 vážené sekvence STIR a dále v průběhu dynamického zobrazení pomocí 3D FLASH VIBE sekvence. Hodnocení plicních cév i vaskularizace nádorové tkáně bylo možné v době ustálené intravaskulární distribuce gadofosvesetu sekvencí kontrastní MR angiografie-ceMRA.

Závěr. Pomocí optimalizovaného protokolu magnetické rezonance je možné získat zobrazení hrudníku, které je schopné se stát alternativou k zobrazení CT či PET/CT.

Klíčová slova: bronchogenní karcinom, magnetická rezonance, gadofosveset.

SUMMARY

Kreuzberg B, Ferda J, Fínek J. Bronchogenic carcinoma: magnetic resonance imaging of the thorax with gadofosveset application

Aim. To evaluate and optimize the feasible imaging protocol used in thoracic magnetic resonance imaging of bronchogenic carcinoma (BrCa) including application of blood-pool contrast agent gadofosveset.

Material and method. 18 patients underwent thoracic magnetic resonance within 18 months (7 females, 11 males, mean age 63.3 y) Tere were four small-cell BrCa in clinical stage of extensive disease and 14 non-small-cell BrCa in clinical stage IIIB or I V. Imaging protocol contained T2 w. HASTE in three orthogonal planes; T2 w. STIR in axial plane before application of gadofosveset. Gadofosveset was injected during dynamic acquisition of 3D FLASH VIBE sequence with six cycles of data acquisition including first non-enhanced. Te images of pulmonary vasculature were performed in steady-state of intravascular distribution of gadofosveset. Te image quality optimal timing and orientation of sequences were evaluated.

Results. Te valuable examination was performed in all 18 cases. Optimal image quality of the tumorous tissue was reached in T2 STIR sequence and during dynamic data acquisition afer application of gadofosveset. Te pulmonary vasculature and also the vas-cularity of the tumorous tissue were enabled to be assessed when we used the steady-state ceMRA imaging sequence.

Conclusion. Using optimized imaging protocol, the magnetic resonance of the chest is able to become an alternative imaging method to the computed tomography or PET/CT.

Key words: bronchogenic carcinoma, magnetic resonance imaging, gadofosveset.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět