Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(3): 254 -263

Význam HRCT plic při posuzování vysoké akumulace 18F-FDG v plicním parenchymu

A value of the lung HRCT in the assessment of the increased 18F-FDG accumulation in the lung parenchyma

Eva Ferdová1,2, Jiří Ferda1,2 Petr Mukenšnabl3 Tomáš Svoboda4
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2 Oddělení nukleární medicíny FN, Plzeň?Lochotín
3Šiklův ústav patologické anatomie LF UK a FN, Plzeň
4Hematoonkologické oddělení FN, Plzeň?Lochotín
SOUHRN

Ferdová E, Ferda J, Mukenšnabl P, Svoboda T. Význam HRCT plic při posuzování vysoké akumulace 18F-FDG v plicním parenchymu

Cíl. Zhodnotit klinický význam hodnocení HRCT plicního parenchymu během 18F-FDG-PET/CT při zvýšené akumulaci\ FDG v plicním parenchymu. Materiál a metoda. Byla provedena retrospektivní analýza 500 po sobě následujících 18F-FDG-PET/CT vyšetření. Protokol zobrazení zahrnoval i rekonstrukci 1 mm širokých obrazů hrudníku s vysokým rozlišením (HRCT). Z hodnocení byli vyřazení nemocní se známou diagnózou bronchogenního karcinomu a s hematogenním rozsevem extrapulmonálního onemocnění do plic. Významný plicní nález byl nalezen u 34 nemocných. HRCT nálezy byly korelovány s nálezy pitvy, biopsie, imunologie, sledování klinického vývoje nebo odpovědi na cílenou terapii.

Výsledky. Správná diagnóza na základě hodnocení HRCT byla stanovena u 32 nemocných, nesprávná u 2. Jen u 5 nemocných bylo možné stanovit správnou diagnózu hodnocením pouhého PET (15 %). Celková přesnost hodnocení 18F-FDG-PET/zahrnující hodnocení HRCT plic dosáhla 94 % (32/34).

Závěr. Hodnocení HRCT umožňuje významně zvýšit přesnost interpretace PET/CT u nemocných s patologicky zvýšenou akumulací FDG v plicní tkáni.

Klíčová slova: HRCT plic, PET/CT, plicní intersticium.

SUMMARY

Ferdová E, Ferda J, Mukenšnabl P, Svoboda T. A value of the lung HRCT in the assessment of the increased 18F-FDG accumulation in the lung parenchyma

Aim. To evaluate clinical feasibility of the HRCT evaluation during 18F-FDG-PET/CT in cases of increased FDG accumulation in the lung tissue.

Material and method. A retrospective analysis of the 500 consecutive body 18F-FDG-PET/CT examination was done. Imaging protocol contained reconstruction of the 1 mm thin images of the chest with high resolution algorithm. Tese patients with known bronchogenic carcinoma or hematogenous metastatic spread of extrapulmonary tumor were excluded. Te important lung finding was found in 34 cases. HRCT findings were correlated with findings of autopsy, biopsy, immunology, targeted therapy response or clinical follow up.

Results. Te correct diagnosis according to the HRCT finding was concluded in 32 patients, incorrect in 2 another respectively. Only in five cases led the PET evaluation in correct diagnosis (15%). Overall accuracy of the lung parenchymatous diseases assessment during 18F-FDG-PET/CT including evaluation of lung HRCT reached 94% (32/34).

Conclusion. HRCT evaluation enables to improve significantly the accuracy of the PET/CT interpretation in patients with increased accumulation of FDG in lung tissue.

Key words: lung HRCT, PET/CT, lung interstitium.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět