Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(3): 264 -269

Přínos počítačem asistované detekce malých plicních uzlů pro klinickou praxi

Feasibility of computer-aided detection of small pulmonary nodules in clinical practise

Hynek Mírka, Alena Bednářová, Jiří Ferda, Kristýna Ohlídalová, Jan Baxa
Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Mírka H, Bednářová A, Ferda J, Ohlídalová K, Baxa J. Přínos počítačem asistované detekce malých plicních uzlů pro klinickou praxi

Cíl. Zhodnotit praktický přínos sofwaru pro automatickou detekci malých plicních uzlů.

Metoda. Dva radiologové s různou délkou praxe (R1 ? 1,5 roku, R2 ? 10 let) hodnotili počet uzlů a vyšetřovací časy u 14 CT vyšetření nemocných s vícečetnými plicními metastázami. V první fázi studie bylo provedeno hodnocení běžným způsobem. Ve druhé fázi byl použit systém pro automatickou detekci (CAD) plicních uzlů Syngo Lung CAD (Siemens, Forchheim, SRN). Výsledky. Při použití CAD došlo v obou případech ke zvýšení počtu detekovaných uzlů. Rozdíl v jejich celkovém počtu byl statisticky nevýznamný (R1 o 10,8 %, p = 0,077; R2 o 3,8 %, p = 0,66). U méně zkušeného radiologa (R1) byl ale zjištěn statisticky významný rozdíl v počtu uzlů velikosti do 8 mm (zvýšení počtu o 12 % ve skupině velikosti do 4 mm, p = 0,006 a o 10,7 % ve skupině o velikosti 5?8 mm, p = 0,001) a u zkušenějšího radiologa (R2) u uzlů velikosti do 4 mm (zvýšení počtu o 6,2 %, p = 0,008). V obou případech bylo zaznamenáno statisticky významné zkrácení časů potřebných pro hodnocení (u R1 o 62 %, p < 0,001; u R2 o 32 %, p < 0,001).

Závěr. Systém CAD zvýšil počet detekovaných malých plicních uzlů a zkrátil čas potřebný pro hodnocení. Přínosnější byl pro radiologa s kratší praxí.

Klíčová slova: plicní uzel, počítačem asistovaná diagnostika, výpočetní tomografie.

SUMMARY

Mírka H, Bednářová A, Ferda J, Olídalová K, Baxa J. Feasibility of computer-aided detection of small pulmonary nodules in clinical practise

Aim. To evaluate the feasibility of sofware for computer-aided detection (CAD) of small pumonary nodules. Method. Two radiologists with different experience (R1 ? 1.5 year, R2 ? 10 years) assessed the number of nodules and the evaluation times in 14 CT examinations of patients with multiple pulmonary metastases. In the first instance, they performed the evaluation in an accustomed way. Tey performed repeated evaluation with CAD system Syngo Lung CAD (Siemens, Forchheim, FRG) afer 14 days.

Results. Te applicaton of CAD system increased the number of detected nodules. Te difference in their total number was not significant (R1 +10.8%, p = 0.77; R2 +3.8%, p = 0.66). But in the less experienced radiologist (R1) was found significant difference in the number of nodules with size up to 8 mm (+12 % in the group of nodules up to 4 mm, p = 0.006 and +10.7 % in the group with size 5?8 mm, p = 0.001). In the more experienced radiologist (R2) was found significant increase of the number of nodules in the group with size up to 4 mm (+6.2 %, p = 0.008). In both cases was achieved significant shortening of evaluation times (R1 -62%, p < 0.001; R2 -32 %, p < 0.001). Conclusion. Te application of CAD sofware increased the number of detected lung nodules and decreased evaluation time. It looks more helpful for less experienced radiologist.

Key words: pulmonary nodule, computer-aided diagnosis, computed tomography.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět