Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(3): 277 -284

"Ventilačně-perfuzní" zobrazení plic pomocí CT s duální energií záření

"Ventilation-perfusion" imaging of the lung using dual-energy CT

Jiří Ferda1, Jan Baxa 1, Hynek Mírka1, Thomas Flohr1, Bernhard Schmidt1, Alena Bednářová2, Boris Kreuzberg2
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2Siemens Medical Solutions, CT division, Forchheim, Germany
SOUHRN

Ferda J, Baxa J, Mírka H, Flohr T, Schmidt B, Bednářová A, Kreuzberg B. "Ventilačně-perfuzní" zobrazení plic pomocí CT s duální energií záření

Cíl. Zhodnotit možnosti porovnání ventilace a perfuze plicního parenchymu analýzou dat CT provedeného skenováním duální energií záření X (DECT) při podezření na plicní embolizaci (PE).

Materiál a metoda. Byla provedena analýza dat u 20 vyšetření CT-angiografie plicnice indikovaných z důvodu podezření z plicní embolizace. U všech analyzovaných vyšetření byly nalezeny změny perfuze plicní tkáně. U všech vyšetření byla ověřena diagnóza. Všechna vyšetření byla zhotovena pomocí dvouzdrojového CT s použitím duální energie záření (DECT) s expozičními hodnotami 140 kV (systém A) a 80 kV (systém B) s kolimací 2 x (32 × 0,6 mm) u obou systémů, vyšetření byla provedena po aplikaci 100 ml jodové kontrastní látky o koncentraci 400 mgI/ml. Vzájemně byly porovnány mapy distribuce jodu (pulmonary perfusion blood volume ? PBV) rekonstruované sofwarovým modulem Syngo DualEnergy (Siemens, Forchheim, Německo) a vrstvové zobrazení algoritmem minimum intenzity projection (MinIP) představující mapy distribuce vzduchu v plicní tkáni.

Výsledky. Podle distribuce vzduchu a perfuze v plíci byly nálezy rozděleny do skupin: A - normální perfuze a distribuce vzduchu; B - perfuzní defekt bez redistribuce vzduchu; C - snížená perfuze a zvýšený obsah vzduchu; D - perfuzní výpadek a zvýšený obsah vzduchu; E - zvýšená perfuze a normální obsah vzduchu; F - zvýšená perfuze a snížený obsah vzduchu; G - snížená perfuze a snížený obsah vzduchu. Plicní embolizace se vyskytovala ve skupinách A a B, záněty malých dýchacích cest ve skupině C, emfyzém ve skupině D a plicní infekce ve skupině F.

Závěr. "Ventilačně-perfuzní" zobrazení pomocí DECT je schopno odlišit změny ventilačně-perfuzního poměru a pomáhá v identifikaci jejich příčiny.

Klíčová slova: dual-energy CT, plicní perfuze, plicní ventilace.

SUMMARY

Ferda J, Baxa J, Mírka H, Flohr T, Schmidt B, Bednářová A, Kreuzberg B. "Ventilation-perfusion" imaging of the lung using dual-energy CT

Aim. To evaluate possibilities of comparison lung parenchyma perfusion and ventilation using data analysis of chest dual-energy CT (DECT) in patients with suspected pulmonary embolism (PE)

Material and method. 20 examination of chest DECT performed due to the suspected pulmonary embolism were evaluated using Dual Energy sofware (Siemens, Forchheim, Germany) to analyze lung perfusion blood volume (PBV), the air distribution in lung was assessed using minimum intensity projections (MinIP). All examinations performed on dual source CT system (Definition, Siemens, Forchheim, Germany) afer application of 100 ml of iodine contrast agent (concentration 400 mgI/ml) using 140 kV on system A, 80 kV on system B, collimation 2 x (32 × 0.6 mm) in both systems. Perfusion distribution and distribution of air were compared each other.

Results. According to the air and perfusion distribution in the lung, the findings were divided in following groups A - normal perfusion and normal air distribution; B - perfusion defect without air redistribution; C - decreased perfusion and increased air content; D - perfusion defect and increased air content; E - increased perfusion and normal air content; F - increased perfusion and decreased air content; G - decreased perfusion and decreased air content. Pulmonary embolism was found in group A or B; small airways inflammation with air-trapping in group C; emphysema in group D and lung infection in group F.

Conclusion. "Ventilation-perfusion" imaging using DECT is able to detect the changes of ventilation-perfusion ratio and may aid to identify the cause.

Key words: dual energy CT, lung perfusion, lung ventilation.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět