Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2008;62(3): 302 -308

Hodnocení účinku chemoterapie u pacientů s osteosarkomem pomocí CT perfuze

Evaluation of efficiency of chemotherapy in patients with osteosarcoma using CT perfusion

Martin Horák1, Zuzana Ryznarová1, Miroslav Kašpar1, Zdeněk Matějovský 2, Martin Mašek1, Magdaléna Adamová1, Pavel Dungl2
1Radiodiagnostická klinika 1. LF UK FN Na Bulovce, Praha
2Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce, Praha
SOUHRN

Horák M, Ryznarová Z, Kašpar M, Matějovský Z, Mašek M, Adamová M. Hodnocení účinku chemoterapie u pacientů s osteosarkomem pomocí CT perfuze

Bylo prokázáno, že u hypervaskularizovaných tumorů, jako je osteosarkom, je použití CT body perfuze jednou z metod volby ke stanovení účinku podané terapie v čase. Zvláště je sledování účinné, pokud tumor roste v měkkých tkáních mimo kost. CT body perfuze jednoznačně nastartovala nový směr ve sledování účinků onkologické léčby. Výsledné perfuzní mapy lze hodnotit kvalitativně i přesněji kvantitativně.

Klíčová slova: CT body perfuze, CT perfuze tumorů, dynamické měření, osteosarkom.

SUMMARY

Horák M, Ryznarová Z, Kašpar M, Matějovský Z, Mašek M, Adamová M. Evaluation of efficiency of chemotherapy in patients with osteosarcoma using CT perfusion

It has been proven, that CT Body Perfusion, which has proven to be one of the method to use for the impact of the therapy in time, can monitor hypervascular tumors like osteosarcoma. Observation is useful especially with the tumors growing in the soft tissues around the bone. CT Body Perfusion shows the started new direction in monitoring of effect of oncology treatment. Resulting perfusion maps can be evaluated qualitatively or even more precise quantitatively.

Key words: CT body perfusion, CT perfusion tumor, dynamic study, osteosarcoma.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět