Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2008;62(3): 309 -312

Triangulární fibrokartilaginózní komplex - možnosti jeho zobrazení

Triangular fibrocartilage complex - the imaging methods

Andrea Šprláková-Puková1, Miloš Keřkovský1, Igor Čižmář2, Daniel Ira3, Petr Vališ4
1Radiologická klinika LF MU a FN, Brno
2 Traumatologická klinika FN, Olomouc
3Klinika úrazové chirurgie FN, Brno
4Ortopedická klinika FN, Brno
SOUHRN

Šprláková-Puková A, Keřkovský M, Čižmář I, Ira D, Vališ P. Triangulární fibrokartilaginózní komplex - možnosti jeho zobrazení

Zobrazení triangulárního fibrokartilaginózního komplexu (TFCC) je při možnosti artroskopického ošetření zápěstí v popředí zájmu chirurgie ruky. Tento poměrně složitý komplex vazivově chrupavčité tkáně má velký význam pro stabilitu zápěstí a jeho postižení je navíc provázeno bolestivostí ulnární strany zápěstí. Autoři se tedy v článku zabývají možnostmi zobrazení TFCC.

Klíčová slova: magnetická rezonance, přímá MR artrografie, TFCC.

SUMMARY

Šprláková-Puková A, Keřkovský M, Čižmář I, Ira D, Vališ P. Triangular fibrocartilage complex - the imaging methods

The imaging of the triangular fibrocartilage complex (TFCC) is being due to the possibility of arthroscopic treatment increasingly concerned over by surgeons. Tis rather complicated complex of fibrocartilage tissue has the great importance for the overall wrist stability and its affection is moreover associated with the pain of the ulnar side of the wrist. In the current paper, authors discuss possibilities of TFCC imaging.

Key words: magnetic resonance imaging, MR arthrography, TFCC.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět