Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2008;62(3): 318

Prof. Ing. Václav Hušák, CSc. oslavil v březnu 70. narozeniny


Dne 21. března 2008 oslavil prof. ing. Václav Hušák, CSc. sedmdesáté narozeniny. K jeho výročí bychom chtěli prostřednictvím odborného časopisu poblahopřát a připomenout několik dat z jeho životopisu.

Prof. Hušák nastoupil jako asistent fyzik na lékařskou fakultu UP v roce 1960 po absolvování Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Během pedagogického působení se stal docentem a později profesorem na Klinice nukleární medicíny LF UP BL a Fakultní nemocnice Olomouc.

Prof. Hušák patří k zakladatelům oboru nukleární medicína v Olomouci a je jedním z několika málo fyziků, kteří byli u zrodu nukleární medicíny v České republice. Jeho práce přispěla k rozvoji radiační fyziky a přístrojové techniky v oborech nukleární medicína, dozimetrie ionizujícího záření a radiační ochrana u nás i ve světě.

Je autorem a spoluautorem 230 původních a přehledových prací, z toho 70 v renomovaných zahraničních časopisech, autorem a spoluautorem 30 vědeckých monografií, učebnic a skript, 23 výzkumných zpráv, spoluautorem 11 patentů. Prof Hušák patří ke špičkovým radiologickým fyzikům světového formátu. Z jeho publikací a jejich ohlasů vyplývá, že byl průkopníkem radiační hygieny u nás - jeho učebnice a skripta o radiační hygieně a fyzikálních základech scintigrafického zobrazování byly vůbec prvními pojednáními s touto tematikou v České republice.

Od roku 1988 je čestným členem České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP, byl dlouholetým místopředsedou této společnosti a národním delegátem za Českou republiku v Evropské asociaci nukleární medicíny.

Na Lékařské fakultě UP Olomouc byl členem oborové rady PGVS oboru Zobrazovací metody, na Přírodovědecké fakultě UP byl v komisi pro státní závěrečné zkoušky oboru Biofyzika a chemická fyzika. Mimo UP byl členem řady komisí při Ministerstvu zdravotnictví ČR, byl členem poradního výboru předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v Praze a je členem redakční rady zahraničního odborného časopisu Nuclear Medicine Review. Byl členem redakční rady časopisu Radiologické společnosti ČLS Česká radiologie, a to do roku 2006.

Profesor Hušák se ve své práci zaměřuje na fyzikální a přístrojové základy nukleární medicíny s důrazem na fyziku zobrazovacích metod využívajících ionizujícího záření, dále na dozimetrii a ochranu před ionizujícím zářením v lékařství, radiologickou fyziku a radiační biofyziku.

V 60. letech minulého století, kdy obor nukleární medicína trpěl naprostým nedostatkem moderní, zejména zobrazovací přístrojové techniky, patřil prof. Hušák k iniciátorům konstrukce pohybového scintigrafu na olomouckém pracovišti. I když ve světě byl počátkem 60. let znám princip scintigrafického vyšetření (zobrazování distribuce radioaktivních látek v těle), scintigrafické přístroje, v té době značně nedokonalé, vyráběla v Evropě jediná firma. Pracoviště nukleární medicíny v Praze, Brně a Bratislavě konstruovala tyto přístroje sama ve spolupráci s mechanickými dílnami. S využitím zkušeností těchto pracovišť a na základě v té době nejnovější literatury o detekční technice v nukleární medicíně byl v Olomouci sestrojen scintigraf, který v letech 1963-1968 představoval nejlepší amatérský přístroj svého druhu v republice. Byl vybavený oproti jiným amatérským scintigrafům např. potlačením pozaďových impulzů, velkoobjemovým scintilačním krystalem a fokusovanými mnohotvorovými kolimátory. Záznamy z tohoto scintigrafu byly tak kvalitní, že je bylo možné publikovat v zahraničních časopisech.

S prof. Hušákem se znám od roku 1971, kdy jsem jako mladý lékař nastoupil na Kliniku nukleární medicíny ve FN Olomouc. Tehdejší polyprofesní pracovní tým se vyznačoval obrovským "nakažlivým" zájmem o nukleární medicínu. Prof. Hušák tvořil se stejně zapálenými kolegy - Karlem Kleinbauerem a ing. Jiřím Erbanem - celorepublikově známé fyzikální trio, které ovlivnilo přístrojové vybavení pracovišť nukleární medicíny v ČR. Prof. Hušák mě fascinoval obrovským přehledem a encyklopedickými vědomostmi z celého oboru, šíří záběru věnovaným tématům, precizností a také bohatými publikačními zkušenostmi, které ochotně předával mladším kolegům. Lze bez nadsázky konstatovat, že řadě spolupracovníků poskytl dobré základy pro jejich dnešní výzkumnou a publikační činnost. Pro své odborné, pedagogické i lidské kvality si prof. Hušák získal uznání mnoha kolegů a studentů.

Prof. Hušák se významně podílel a stále podílí na dnešním úspěšném působení a oceněních Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc. Za dosavadní práci děkujeme a našemu milému kolegovi do dalších let přejeme pevné zdraví a dobrou pohodu.

Za všechny spolupracovníky doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.


Zpět