Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2010;64(4): 281 -289

PERFUZNÍ CT JATER

PERFUSION CT OF THE LIVER

Hynek Mírka1, Jiří Ferda1, Jan Baxa1, Vladislav Třeška2, Václav Liška2, Bernard Schmidt3, Thomas Flohr3
1Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Chirurgická klinika LF UKa FN, Plzeň
3Siemens Medical Solutions, CT Division, Department of Research and Development, Forchheim, Germany
SOUHRN

Mírka H, Ferda J, Baxa J, Třeška V, Liška V, Schmidt B, Flohr T. Perfuzní CT jater

Perfuzní CT (PCT) je metoda využívaná k hodnocení mikrovaskularizace orgánů. V  oblasti jater umožňuje posoudit nejen celkovou perfuzi, ale i odlišit její arteriální a portální složku. Díky tomu je možné hodnotit míru neoangiogeneze v nádorových ložiscích a její změny v rámci terapie. PCT také přispívá k  hodnocení změn vaskularizace u chronických hepatopatií. Zásadní kvalitativní posun nastal se zavedením přístrojů s velkým počtem řad detektorů, které umožňují zobrazit perfuzi v rozsahu celého orgánu. Perfuzní CT tak lze využít nejen pro podrobnější hodnocení již známých nádorových ložisek, ale i k jejich vyhledávání.

Klíčová slova: jaterní nádory, cirhóza, perfuze, počítačová tomografie.

SUMMARY

Mírka H, Ferda J, Baxa J, Třeška V, Liška V, Schmidt B, Flohr T Perfusion CT of the liver

Perfusion CT (PCT) is a method used for the assessment of microvascularisation. In liver it enables to evaluate not only total perfusion, but also to distinguish between it's arterial and portal component. Thanks to this possibility is this method able to evaluate neoangiogenesis in tumorous tissue and it's reaction to the therapy. It is also contributing in the diagnostics of chronic heepatopathies. Substantial qualitative shift arose after introduction of multidector computed tomography with high number of detector rows, that allows to examine the whole volume of the liver and so perfusion CT can be utilized not only for more detailed evaluation of known tumors but also for their detection.

Key words: cirrhosis, computed tomography, liver tumors, perfusion.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět