Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(4): 276 -280

ZOBRAZENÍ UROTELIÁLNÍHO KARCINOMU POMOCÍ CT S DUÁLNÍ ENERGIÍ ZÁŘENÍ

IMAGING OFTHE UROTHELIAL CARCINOMA USING DUAL-ENERGY CT

Jiří Ferda1, Jan Baxa1, Milan Hora2, Ondřej Hes3, Boris Kreuzberg1
1Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň
3Šiklův ústav patologické anatomie LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Baxa J, Hora M, Hes O, Kreuzberg B. Zobrazení uroteliálního karcinomu pomocí CT s duální energií záření

Cíl. Posoudit přínos CT s duální energií záření (DECT) k detekci uroteliálního karcinomu.

Materiál a metoda. Devět nemocných podstoupilo vyšetření pomocí DECT z důvodu podezření na nádorové onemocnění dutého vývodného systému močového měchýře včetně čtyř nemocných s masivní hematurií. Data v arteriální fázi byla pořízena technikou DECT, kdy byla provedena expozice simultáně 140 a 80 kV. Data pro vylučovací a exkretorickou byla pořízena konvenčně expozicí jednou energií záření (120 k V venózní, 100 kV exkretorická). Při analýze dat DECT byly vytvořeny mapy distribuce jodu a virtuální nativní obrazy.

Výsledky. Uroteliální karcinom byl nalezen a potvrzen u sedmi nemocných. Ve všech případech bylo nalezeno v arteriální fázi sycení jodem uvnitř dutého systému, i když byla přítomna v dutém systému koagula. Odlišit kolagula a nádorovou tkání bylo možné díky tomu, že koagula jsou hyperdenzní na virtuálním nativním obraze a nesytí se jodem na mapách distribuce jodu; naopak nádorová tkáň je hypodenzní na virtuálních nativních obrazech a sytí se jodem na mapách distribuce jodu.

Závěr. Pokud je do analýzy obrazů zahrnuto i hodnocení virtuálních nativních obrazů a map distribuce jodu, je DECT metodou přínosnou k detekci uroteliálního karcinomu.

Klíčová slova: CT s duální energií záření, uroteliální karcinom, hematurie.

SUMMARY

Ferda J, Baxa J, Hora M, Hes O, Kreuzberg B. Imaging of the urothelial carcinoma using dual-energy CT

Aim. To asses the contribution of dual-energy CT in detection of the urothelial carcinoma.

Material and method. Nine patients with suspected tumor of urinary collecting system underwent the dual-energy CT (DECT) including four patients with massive haematuria. Data of the arterial phase were acquired by simultaneous exposition of X-rays with 140 and 80 kV, the data for venous and excretory phases were acquired by conventional way using single-energy (120 kV venous ph.; 100 kV excretory ph.). Created during DECT data analysis, the virtual unenhanced images and iodine distribution maps were used in the detection of tumorous tissue.

Results. Urothelial carcinoma was found and confirmed in seven cases. In all cases, the increased iodine uptake within the collecting system was detected during arterial phase, even if there were found blood co-agula. The differentiation between tumorous tissue and clotted blood was allowed by their different behavior: no iodine uptake of iodine on iodine distribution map and higher density on virtual unenhanced images characterized clotted blood; the increased iodine uptake on iodine distribution map and low density on virtual un-enhaced images characterized tumorous tissue respectively.

Conclusion. Including analysis of iodine distribution a virtual unenhanced image, the dual-energy CT is useful imaging tool in detection of the urothelial carcinoma.

Key words: dual-energy CT, urothelial carcinoma, haematuria.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět