Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(3): 218 -223

NOVÝ SOFTWARE PRO DYNAMICKOU SCINTIGRAFII LEDVIN

THE NEW SOFTWARE FOR DYNAMIC RENAL SCINTIGRAPHY

Otto Lang1,2, Irena Komorousová2
1 Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha
2 Centrum nukleární medicíny s.r.o., Praha
SOUHRN

Lang O, Komorousová I. Nový software pro dynamickou scintigrafii ledvin

Úvod. Dynamická scintigrafie ledvin poskytuje užitečné informace o funkci obou ledvin. Nevýhodou systému Ostnucline, který je přizpůsoben potřebám české komunity, je fungování v prostředí Windows 98. Na našem pracovišti jsme měli možnost testovat nový program InterViewXP? pro hodnocení funkce ledvin od firmy Mediso.

Cíl. Porovnat ovládání programů a hodnoty kvantitativních parametrů funkce ledvin získané novým a stávajícím programem.

Metoda. Soubor zahrnuje 34 neselektovaných pacientů (13 mužů a 21 žen) průměrného věku 53 (21-89) let, vyšetřených na našem pracovišti dynamickou scintigrafii ledvin z různých indikací. Vyšetření byla provedena na gamakameře MB9200, jako radiofarmakum jsme použili 99mTc MAG3. Data byla snímána standardním způsobem, byla hodnocena programy systémů Ostnucline a  InterViewXP?. Kvantitativní parametry jsme porovnali pomocí párového t-testu. Hladina významnosti byla 5%.

Výsledky. Ovládání programů je velmi podobné, velkou výhodou InterViewXP? je možnost korekce pohybu pacienta ve dvou rovinách. To je výhodné zejména při vyšetření dětí. Hodnoty ERPF, stranového podílu a clearance se lišily minimálně (p = 0,888-0,999), časové hodnoty měly rozptyl několika minut (p = 0, 304-0,737). Hodnoty všech sledovaných parametrů neměly statisticky významné odchylky.

Závěr. Námi testovaný program pro hodnocení funkce ledvin dává prakticky totožné výsledky jako stávající. Může tedy sloužit jako jeho plnohodnotná náhrada. Výhodou je navíc možnost korekce pohybu pacienta při vyšetření.

Klíčová slova: dynamická scintigrafie ledvin, software, srovnání.

SUMMARY

Lang O, Komorousová I. The new software for dynamic renal scintigraphy

Introduction. Dynamic renal scintigraphy is a useful tool to evaluate kidney function. Software Ostnucline mostly used in the Czech Republic runs however under Windows 98. We had an opportunity to test new software InterViewXP? from Mediso.

Aim. To compare an operation of both softwares and values of quantitative parameters calculated by both softwares.

Method. We evaluated 34 non-selected patients (13 male, 21 female), average age 53 (21-89) years send to our department for dynamic kidney scintigraphy. Method was performed with a gamma camera MB9200, Tc-99m MAG3 was used as a  radiopharmaceutical. Data were processed with both softwares, quantitative parameters were compared with t-test, and level of significance was 5%.

Results. Operation of both softwares is very similar; the main advantage of Inter-ViewXP? is a possibility to correct for patient motion in two planes. Values of ERPF, separate function and clearance did not differ significantly (p = 0,888-0,999), time intervals differ in the range of minutes (p = 0,304-0, 737). All evaluated parameters did not differ significantly.

Conclusion. New software InterViewXP? for dynamic renal scan provides almost identical values as presently used software Ostnucline. It can, therefore, substitute its use. Its main advantage is a possibility to provide motion correction.

Keywords: dynamic renal scan, software, comparison.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět