Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2011;65(3): 210 -217

PŘÍNOS SPECT/CTV DIAGNOSTICE AVASKULÁRNÍ NEKRÓZY HLAVICE KOSTI STEHENNÍ U DOSPĚLÝCH

THE CONTRIBUTION OF SPECT/CT IN THE DIAGNOSIS OF AVASCULAR NECROSIS OFTHE FEMORAL HEAD OF ADULT

Ladislav Zadražil1,2,3, Petr Libus1
1 Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
2 Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
3 radiologická klinika LF MU, Brno
SOUHRN

Zadražil L, Libus P. Přínos SPECT/CT v diagnostice avaskulární nekrózy hlavice kosti stehenní u dospělých

Avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní u dospělých patří mezi onemocnění, u nichž včasná diagnostika a léčba s cílem uchránit kloub podstatně zlepšuje prognózu nemocných. Nevýhodou klasických skiagramů stejně jako nativního CT je nízká citlivost k časným stadiím choroby. Funkční zobrazení kostní scintigrafií vnáší do diagnostického procesu citlivost k počátečním stadiím ischémie, kdy je rentgenový obraz ještě normální. Kombinací obou metod je možné anatomicky lokalizovat alterovanou metabolickou aktivitu osteoblastů, posoudit současně morfologický a metabolický obraz kostních reparačních změn, diagnostikovat sekundární komplikace a určit, zda přetrvává metabolická aktivita v reziduálních změnách po prodělané AVN.

V našem článku podáváme přehledné sdělení o základních patogenetických událostech, které nastávají během rozvoje choroby. Odkrýváme patofyziologickou podstatu scintigrafických a radiologických nálezů na CT či planárních snímcích. Věnujeme se také technice SPECT/CT vyšetření bezprostředně navazující na celotělovou kostní scintigrafií se snahou podat objektivní pohled na možnosti, diagnostický přínos a limitace této metody.

Přestože v současné době diagnostiku aseptické nekrózy stále více přebírá nukleární magnetická rezonance, zůstává kostní scintigrafie zejména v  třífázové modifikaci velmi citlivou metodou k odhalení časných stadií choroby. Spojení scintigrafie s CT v hybridním přístroji vnáší do funkčního zobrazení anatomickou přesnost a CT obraz oceníme zejména v pozdějších stadiích, kdy se objevují morfologické změny na subchondrální kosti.

Klíčová slova: nekróza hlavice femuru, jednofotonová emisní výpočetní tomografie, výpočetní tomografie.

SUMMARY

Zadražil L, Libus P. The contribution of SPECT/CT in the diagnosis of avascular necrosis of the femoral head of adult

Avascular necrosis of the femoral head of adults is one of the diseases whose early diagnosis and treatment with the aim to protect the joint substantially improves the prognosis of patients. The disadvantage of both conventional radiographs and the native CT is a low sensitivity to early stages of the disease. Functional image through the bone scintigraphy brings into the diagnostic process sensitivity for the initial stages of ischemia when the radiographic image is still normal. The combination of both methods enables to localize anatomically the altered metabolic activity of osteoblasts, to assess the morphological and metabolic image of the bone reparative changes at the same time, to diagnose secondary complications and to find out whether a  persistent metabolic activity in residual changes after an AVN remains.

This article will present a survey of the basic pathogenetic events that occur during the development of the disease and detect the pathophysiological substance of scintigraphic and of radiological findings on CT and X-ray images. It describes the technique of the SPECT/CT examination following immediately the whole-body bone scintigraphy as well and tries to put an objective view of the possibilities, diagnostic contribution and limits of this method.

Although nowadays the nuclear magnetic resonance imaging (MRI) for the diagnosis of aseptic necrosis is more and more often used, bone scintigraphy, especially in a three-phase modification, remains a highly sensitive method of detecting early stages of the disease. The combination of the scintigraphy and CT in a hybrid apparatus ensures the anatomical precision into functional imaging and a CT scan is useful above all in later stages when the morphological changes in the subchondral bone appear.

Key words: femur head necrosis, single-photon emission computed tomography, X-ray computed tomography.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět