Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(3): 190 -195

18F-FDG-PET/CTU RENÁLNÍHO KARCINOMU

18F-FDG-PET/CT IN RENAL-CELL CARCINOMA

Jiří Ferda1, Eva Ferdova1, Milan Hora2, Ondřej Hes3
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň
3 Šiklův ústav patologické anatomie LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Ferdova E, Hora M, Hes O. 18F-FDG-PET/CT u renálního karcinomu

Cíl. Posoudit přínos 18F-FDG-PET/CT k volbě léčebné strategie u renálního karcinomu.

Metoda. Byla provedena analýza souboru 40 nemocných (28 mužů a 12 žen s  průměrným věkem 67,8 let v rozpětí 53-86 let), kteří podstoupili 18F-FDG-PET/CT. U všech nemocných bylo na základě ultrasonografie podezření na lokálně objemný nebo pokročilý renální karcinom. 18F-FDG-PET/CT vyšetření byla provedena protokolem, který zahrnoval dvoufázovou CT angiografii se zachycením ledvin v arteriální a venózní fázi. U nemocných byla porovnána úroveň akumulace 18F-FDG s histologicky stanoveným gradingem a dále byl sledován vývoj onemocnění po dobu 12 měsíců od provedení 18F-FDG-PET/CT.

Výsledky. Celková mortalita v souboru byla 45%, nejvyšší úroveň akumulace dosahovaly nádory 4. stupně gradingu (průměrná hodnota SUV 10,4, rozpětí 5-22) , nejvyšší mortalita byla u nádorů s výší akumulace přesahující 10 SUVmax (63, 6%). Nové informace přineslo 18F-FDG-PET/CT ve srovnání s nálezem CT u 87,5%.

Závěr: 18F-FDG-PET/CT přispívá k rozhodnutí o terapii, zejména odhalením vzdálené diseminace, ale má potenciál i k odhadu prognózy pomocí stanovení maximálních hod not akumulace 18F-FDG.

Klíčová slova: renální karcinom, 18F-FDG-PET/CT, hybridní zobrazení.

SUMMARY

Ferda J, Ferdova E, Hora M, Hes O. 18F-FDG-PET/CT in renal-cell carcinoma

Aim. To assess the impact of 18F-FDG-PET/ CT on the treatment decision in renal cell carcinoma.

Method. The analysis of the sample of 40 patients was made; it consists of 28 males, 12 females, mean age 67.8 years, ranging 53-86 years. All patients underwent 18F-FDG-PET/ CT including two-phase CT-angiography of the kidneys, locally advanced or generalized renal cell carcinoma was suspected in all patients. The level of the 18F-FDG accumulation within the tumor was compared with the histological grading and the development of the disease was surveyed twelve months after 18F-FDG-PET/CT.

Results. Overall mortality reached 45%, the highest 18F-FDG accumulation showed tumor of the grade 4 (mean SUV 10.4, ranging 5-22), the highest mortality was present in tumors exceeded the SUVmax value of 10 (mortality 63.6%). New information was brought by 18F-FDG-PET/CT in comparison to CT in 87.5%.

Conclusion. 18F-FDG-PET/CT is useful tool to make decision about the way of treatment especially when the generalization is confirmed or excluded; the method is bearing the potential to set the prognosis according the reached value of 18F-FDG accumulation measured in SUVmax.

Key words: renal cell carcinoma, 18F-FDG-PET/CT, hybrid imaging.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět