Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2011;65(3): 169 -176

ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE CT OBRAZU - REVOLUČNÍ KROK VE VÝVOJI VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE?

ITERATIVE RECONSTRUCTION OF CT IMAGE - A REVOLUTIONARY MILESTONE IN COMPUTED TOMOGRAPHY?

Jan Žižka
Radiologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
SOUHRN

Žižka J. Iterativní rekonstrukce CT obrazu - revoluční krok ve vývoji výpočetní tomografie?

Průměrná dávka z lékařského ozáření má v populaci výrazně stoupající trend. Ve vyspělých zemích za posledních 30 let vzrostla o stovky procent a je již srovnatelná s dávkou z přírodního ozáření. Výpočetní tomografie přispívá ke kolektivní dávce z lékařského ozáření plnými dvěma třetinami. K nápravě tohoto nepříznivého vývoje způsobeného především trvale vzrůstajícím počtem CT vyšetření je nezbytné přijmout účinná opatření. Tím nejperspektivnějším se v  současné době jeví technika tzv. iterativní rekonstrukce CT obrazu, která významně redukuje obrazový šum, a umožňuje tak vyšetření s dávkou záření redukovanou o desítky procent.

Článek rozebírá základní principy a typy iterativní rekonstrukce, které jsou již komerčně dostupné na nejmodernějších CT tomografech včetně jejich kladů a  záporů. Jsou vysvětleny rozdíly mezi iterativní rekonstrukcí a běžně používanou filtrovanou zpětnou projekcí, která je více než tři desetiletí považovaná za "zlatý standard" při rekonstrukci obrazu na všech CT přístrojích.

Klíčová slova: filtrovaná zpětná projekce, iterativní rekonstrukce, radiační dávka, výpočetní tomografie.

SUMMARY

Žižka J. Iterative reconstruction of CT image - a revolutionary milestone in computed tomography?

The average radiation dose resulting from medical exposure continuously rises in the population. It has increased several times within the last three decades and reached the level of natural radiation background in some developed countries. Computed tomography is the major contributor, comprising two thirds of the entire cumulative medical exposure. To reverse this unfavourable trend attributed mainly to continuously increasing number of CT procedures, it is necessary to adopt adequate precautions. Among these, the most promising seems to be the technique of iterative reconstruction of CT image which significantly reduces image noise and therefore allows radiation exposure reduction by tens of percent.

The article deals with basic principles and types of iterative reconstruction which are already available on recent CT scanners, commenting on their advantages and disadvantages. Differences between iterative reconstruction and filtered back projection considered as "gold standard" on all CT scanners for more than three decades are also discussed.

Key words: computed tomography, filtered back projection, iterative reconstruction, radiation dose.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět