Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2022;76(2): 85 -95

Zobrazován metody v diagnostice akutních krvácivých cévních mozkových příhod

Diagnostic imaging ofhemorrhagic stroke

Jakub Čivrný, Petr Kučera, Marie Černá
Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Cílem práceje popis obvyklých příčin a diagnostiky intrakraniálního krvácení neúrazového původu.

SOUHRN

Čivrný J, Kučera P, Černá M. Zobrazovací metody v diagnostice akutních krvácivých cévních mozkových příhod

Diagnostika krvácivých mozkových příhod vychází na jedné straně z anamnézy a  fyzikálního vyšetření, na straně druhé se neobejde ani bez zobrazovacích metod. Článek popisuje příčiny vzniku krvácivých mozkových příhod a  radiologická vyšetření, která jsou nutná jednak k potvrzení přítomnosti krvácení a která jsou dále doplňována k objasnění jejich etiologie.

Klíčová slova: krvácivá cévní mozková příčina, subarachnoidální krvácení, intracerebrální krvácení

Major statement

The aim of the paperis a description of causes and diagnosis of non-traumaticintracranial bleeding.

SUMMARY

Čivrný J, Kučera P, Černá M. Diagnostic imaging of hemorrhagic stroke

Diagnosis of hemorrhagic stroke is based on a medical history, physical examination and diagnostic imaging. This paper provides a description of causes of hemorrhagic stroke and radiological examinations necessaryfor both the identification of haemorrhage and the determination of the underlying aetiology.

Key words: hemorrhagic stroke, subarachnoid haemorrhage, intracerebral haemorrhage


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět