Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2022;76(3): 167 -171

Polytrauma na CT - srovnání české a rakouské nemocnice

Polytrauma on CT - comparison of Czech and Austrian hospital

David Máchal1,2, Petr Špiroch3, Tomáš Fürst4, Miroslav Heřman4, Kateřina Máchalová Schovánková2, Zuzana Sedláčková4
1 Radiologická klinika LF UP, Olomouc
2 Institut für Radiologie und Nuklearmedizin, Landesklinikum Horn, Rakousko
3 Traumatologická klinika LF UP a FN, Olomouc
4 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

V obou zemích jsou nejčastější příčinou polytraumat autonehody a závažnost poranění rostla významně s věkem. Průměrný věk pacientů v rakouské nemocnici byl vyšší a domů bez hospitalizace byli propouštěni pacienti s vyšší průměrnou hodnotou ISS.

SOUHRN

Máchal D, Špiroch P, Fürst T, Heřman M, Máchalová Schovánková M, Sedláčková Z. Polytrauma na CT - srovnání české a rakouské nemocnice

Cíl: Cílem studie byla evaluace a srovnání výsledků pacientů vyšetřených tzv. CT polytraumatickým protokolem ve Fakultní nemocnici Olomouc a v Zemské nemocnici v Rakouském Hornu v letech 2018 a 2019. Zvláštní pozornost byla věnována odlišnostem v postupech a výsledcích nemocnic obou států.

Metodika: Do této retrospektivní, observační studie byli zahrnuti pacienti vyšetření standardizovaným polytraumatickým CT protokolem. Kromě sběru obvyklých dat, jako jsou věk pacienta, pohlaví, datum a čas vyšetření, zde byly dále zahrnuty i údaje jako například, zda bylo vyšetření provedeno ve službě a případné požití alkoholu nebo drog. Důraz při sběru a analýze dat byl kladen mimojiné na mechanismus úrazu, stejně jako délku hospitalizace. Poranění byla klasifikována podle zasažených tělesných regionů a závažnosti zranění pomocí tzv. Abbreviated Injury Scale (AIS) a tzv. Injury Severity Score (ISS).

Výsledky: Z celkem 486 pacientů převažovali muži, v Olomouci ze 75 % a v Hornu z 68 %. Signifikantně vyšší věk měli pacienti rakouské nemocnice (52,5 let) než v české (48 let). Ukázala se korelace zranění hlavy při pádu ze stoje, dále hrudníku u sebevrahů a cyklistů a poranění dolních končetin u motocyklistů. Závažnost úrazů statisticky významně stoupala s věkem. Hospitalizováni byli pacienti s podobným ISS, ale propuštění pacienti z rakouské nemocnice měli ISS podstatně vyšší (4,5) než z FN Olomouc (1).

Závěr: Co do profilu pacientů a nemocniční péče nebyly prokázány u většiny parametrů podstatné rozdíly mezi oběma nemocnicemi. K výjimkám náleží vyšší věk pacientů v rakouské nemocnici, stejně jako vyšší průměrná hodnota ISS u pacientů propouštěných domů bez hospitalizace tamtéž.

Klíčová slova: polytrauma, CT, AIS, ISS

Major statement

In both countries, the most common causes of polytrauma are car accidents, and the severity of injuries increased significantly with age. The average age of patients in the Austrian hospital was higher, and patients with a higher average ISS value were discharged home without hospitalization.

SUMMARY

Máchal D, Špiroch P, Fürst T, Heřman M, Máchalová Schovánková M, Sedláčková Z. Polytrauma on CT - comparison of Czech and Austrian hospital

Purpose: Purpose of our study was to evaluate and compare data of patients examined by standardized CT protocol in FN Olomouc (the Czech Republic) and in hospital in Horn (Austria) in years 2018 and 2019. Special attention was paid to the differences in procedures and results at these two hospitals in both states.

Methods: In this retrospective observational study were involved patients examined with CT standardized protocol. Apart to the usual data such as age, sex, date and time of examination, we also collected data of consumption of drugs or alcohol as well as a fact weather was the examination done during a shift. Furthermore, the mechanism of injury and the length of hospitalization were marked. Injuries were classified according to affected body regions and severity of the injury with Abbreviated Injury Scale (AIS) and Injury Severity Score (ISS).

Results: From total of 486 patients were more frequent male, in Olomouc they comprised 75% and in Horn 68%. Patients of the Austrian hospital had significantly higher age (52.5 years) than in the Czech one (48 years). Correlation of a head injury and a fall from upright position, correlation of thorax injury and suicides and cycling as well as correlation of lower extremity injury and motorcycle accidents was found. The severity of injury had statistically significant growth with age.

Patients at both hospitals were hospitalized with similar ISS, but patients discharged from Horn had ISS significantly higher (4.5) compared to FN Olomouc (1).

Conclusions: In the profile of patients and hospital care were no relevant differences in majority of the parameters between both hospitals. Exceptions were higher age of the patients in Horn, as well as the higher average value of ISS in patients discharged home without hospitalization.

Key words: polytrauma, CT, AIS, ISS


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět