Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2022;76(3): 151 -157

Onemocnění bederní páteře jako nová nemoc z povolání a role zobrazovacích metod při jejím uznávání

Lumbar spine disorder as a new occupational disease and the role of imaging methods in its acknowledgement

Miroslav Heřman1, Pavel Urban2, Edvard Ehler3, Marie Nakládalová4
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc a Ústav radiologických metod FZV UP, Olomouc
2 Státní zdravotní ústav, Praha
3 Neurologická klinika Pardubické nemocnice
4 Klinika pracovního lékařství LF UP a FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Vyšetření bederní páteře magnetickou rezonancí (v případě kontraindikací CT) je důležitou součástí procesu uznávání onemocnění bederní páteře jako nemoci z povolání.

SOUHRN

Heřman M, Urban P, Ehler E, Nakládalová M. Onemocnění bederní páteře jako nová nemoc z povolání a role zobrazovacích metod při jejím uznávání

Od 1. ledna 2023 je možné uznávat některé případy onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání. MR (v případě kontraindikací CT) vyšetření bederní páteře je důležitou součástí v procesu jejího uznávání. Účelem těchto vyšetření je potvrdit přítomnost změn skeletu a plotének v úrovních L3-S1 a stanovit závažnost těchto změn. Radiolog mimo obvyklého popisu vyplní ještě formulář, který mu bude dodán z oddělení pracovního lékařství. Pokud měl pacient MR (nebo CT) vyšetření již provedeno, bude radiolog požádán pouze o vyplnění protokolu. V článku je stručně popsán celý proces uznávání nové nemoci z povolání, který zahrnuje splnění předběžných podmínek pro posouzení onemocnění, hodnocení klinické závažnosti onemocnění a hygienická (expoziční) kritéria.

Klíčová slova: nemoc z povolání, páteř, magnetická rezonance

Major statement

Magnetic resonance imaging of the lumbar spine (CT in case of contraindications) is an important part of the process of recognizing lumbar spine disorder as an occupational disease.

SUMMARY

Heřman M, Urban P, Ehler E, Nakládalová M. Lumbar spine disorder as a new occupational disease and the role of imaging methods in its acknowledgement

It is possible to recognize some cases of lumbar spine disease as an occupational disease in the Czech Republic starting from January 1, 2023. MRI examination (CT in case of contraindications) of the lumbar spine is an important part in the process of its recognition. The purpose of these examinations is to confirm the presence of skeletal and disc changes at the L3-S1 levels and to determine the severity of these changes. In addition to the usual report, the radiologist also fills out a form that will be delivered to him from the occupational medicine department. If the patient has already had an MRI (or CT) examination, the radiologist will only be asked to fill out the form. The article briefly describes the entire process of acknowledgement a new occupational disease, which includes the fulfillment of preliminary conditions, assessment of the clinical severity of the disease, and hygienic (exposure) criteria.

Key words: occupational diseases, spine, magnetic resonance imaging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět