Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2022;76(3): 172 -178

Morfometrie hlavních orgánových tepen břicha prasete domácího - pilotní studie

Morphometry of the main abdominal splanchnic arteries of domestic pig - a pilot study

Lada Eberlová1,2, Hynek Mírka2,3, Václav Liška2,4, Lucie Kepková2, Lucie Wiesnerová5, Jiří Ferda1,3
1 Ústav anatomie LF UK, Plzeň
2 Biomedicínské centrum LF UK, Plzeň
3 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
4 Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
5 Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Břišní tepny a. coeliaca (AC), a. mesenterica cranialis (AMC) i obě renální tepny (AR) odstupují u obou pohlaví prasete domácího (N = 13, hmotnost 28-33 kg), plemeno Přeštické černostrakaté, nejčastěji v kaudálně ostrém úhlu. Aorta se zužovala kaudálně, v úseku mezi odstupy AC a AR z 1,1 cm na 0,9 cm (o 19 %).

Nejširší větví byla a. mesenterica cranialis (0,7 cm). Průměrné hodnoty průsvitu (P) kořene měřených tepen byly: P (AC) = 0,6 cm, P (AMC) = 0,7 cm, P (ARD, ARS) = 0,5 cm. U samic byla pravá renální tepna šíří (p = 0,007). Největší variabilita byla prokázána u úhlu odstupu AC a ARS s variačním koeficientem > 30 a směrodatnou odchylkou > 20.

SOUHRN

Eberlová L, Mírka H, Liška V, Wiesnerová L, Kepková L, Ferda J. Morfometrie hlavních orgánových tepen břicha prasete domácího - pilotní studie

Cíl: Cílem studie bylo zmapovat morfometrii a variabilitu části břišní aorty a jejích větví - a. coeliaca (AC), a. mesenterica cranialis (AMC) a obou renálních tepen (ARS, ARD).

Metodika: Byly hodnoceny CT skeny 13 zvířat (7 XY, 6 XX) o hmotnosti 28-33 kg, plemeno Přeštické černostrakaté. Měření byla prováděna na multiplanárních rekonstrukcích (MPR), tloušťka řezů 0,8 mm. Byl hodnocen průměr (P) aorty (Ao) a tepen AC, AMC a aa. renales v místě odstupu P Ao(X), včetně úhlu jejich odstupu (ÚO).

Výsledky: Aorta se zužovala kaudálně, průměr v odstupu (P Ao (X)) AC a AMC byl 1,1 cm, P Ao(ARD, ARS) = 0,9 cm. Nejširší větví byla a. mesenterica cranialis. Průměrné hodnoty průsvitu kořene měřených tepen byly: P (AC) = 0,6 cm, P (AMC) = 0,7 cm, P (ARD, ARS) = 0,5 cm. Větve odstupovaly v kaudálně ostrém úhlu ÚO (X): ÚO (AC) = 67,9°, ÚO (AMC) = 75,8°, ÚO (ARD) = 64,4°, ÚO (ARS) = 72,2°. Středně silnou variabilitu úhlu odstupu jsme prokázali u úhlů odstupu AC a ARS (koeficient variace > 30, směrodatná odchylka > 20°). Sedmdesát procent renálních tepen (N = 9) odstupovalo stranově asymetricky v rozmezí L2-3. U samic byla pravá renální tepna širší (p = 0,007).

Závěr: Naše výsledky mapují část tepen břicha u obou pohlaví prasete domácího (plemeno Přeštické černostrakaté, N = 13, hmotnost 28-33 kg). Předpokládáme jejich využití při plánování preklinických studií, pro zdokonalování chirurgického výcviku na prasečích modelech v oblasti cévní chirurgie i zobrazovacích metod.

Klíčová slova: prase domácí, anatomie, břišní aorta, morfometrie tepen, arteria coeliaca, arteria mesenterica cranialis, arteriae renales

Major statement

The celiac artery (AC), the cranial mesenteric artery (AMC), and both renal arteries (AR) departed in both sexes of the domestic pig (N = 13, weight 28-33 kg), Přeštice black-pied breed, from the abdominal aorta most often in a caudally sharp angle. Aorta narrowed caudally, in the segment between the AC and AR from 1.1 cm to 0.9 cm (by 19%). The largest branch was the cranial mesenteric artery (0.7 cm). The average values of the lumen root diameter (P) of the measured arteries were: P (AC) = 0.6 cm, P (AMC) = 0.7 cm, P (ARD, ARS) = 0.5 cm. In females, the right renal artery was wider (p = 0.007). The greatest variability was proved at the exit angles of the AC and ARS (coefficient of variation > 30, standard deviation > 20).

SUMMARY

Eberlová L, Mírka H, Liška V, Wiesnerová L, Kepková L, Ferda J. Morphometry of the main abdominal splanchnic arteries of domestic pig - a pilot study

Aim: The aim of the study was to map the morphometry and variability of a part of the abdominal aorta and its branches - the coeliac artery (AC), the cranial mesenteric artery (AMC) and both renal arteries (ARS, ARD).

Methods: CT scans of 13 animals ((7 XY, 6 XX), weigh 28-33 kg, Přeštice black-pied breed) were evaluated. Measurements were performed in multiplanar reconstructions (MPR), slice thickness 0.8 mm. The transverse diameter (P) of aorta (Ao), AC, AMC and ARs at the point of separation P Ao(X), the exit angle (ÚO) including, were assessed.

Results: Aorta narrowed caudally, in the segment between the AC and AR from 1.1 cm to 0.9 cm. The largest branch was the cranial mesenteric artery. The average values of the branches root lumen diameter P (X) were: P (AC) = 0.6 cm, P (AMC) = 0.7 cm, P (ARD, ARS) = 0.5 cm. The branches departed in a caudally sharp angle: ÚO (AC) = 67.9°, ÚO (AMC) = 75.8°, ÚO (ARD) = 64.4°, ÚO (ARS) = 72.2°. Moderately strong variability of the exit angle of the AC, and the ARS was demonstrated (coefficient of variation > 30, standard deviation > 20°). 70% of the renal arteries (N = 9) showed right-left asymmetry and exited between L2-3. In females, the right renal artery was wider (p = 0.007).

Conclusions: Our results map a part of the abdominal arteries of the domestic pig, the Přeštice black-pied breed (N = 13, both sexes, weigh 28-33 kg). We anticipate their use for the preclinical studies designing, the surgical and imaging methods training in the field of vascular surgery.

Key words: domestic pig, anatomy, abdominal aorta, arterial morphometry, coeliac artery, cranial mesenteric artery, renal arteries


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět