Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2022;76(4): 243 -248

Zhodnocení počtu a charakteru patologických nálezů na štítné žláze při PET/MR vyšetřeních provedených z důvodu jiné indikace než onemocnění štítné žlázy - retrospektivní studie

Evaluation of the number and nature of pathological findings on the thyroid gland during PET/MRI examinations performed for an indication other than thyroid disease - a retrospective study

Radek Bárta, Andrea Šprláková-Puková, Hana Petrášová, Tomáš Macek
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno
Hlavní stanovisko práce

Zhodnocení počtu a charakteru patologických nálezů na štítné žláze při PET/MR vyšetřeních provedených z důvodu jiné indikace než onemocnění štítné žlázy.

SOUHRN

Bárta R, Šprláková-Puková A, Petrášová H, Macek T. Zhodnocení počtu a charakteru patologických nálezů na štítné žláze při PET/MR vyšetřeních provedených z důvodu jiné indikace než onemocnění štítné žlázy - retrospektivní studie

Cíl: Zhodnocení počtu a charakteru patologických nálezů na štítné žláze při PET/MR vyšetřeních provedených z důvodu jiné indikace než onemocnění štítné žlázy.

Metodika: Hodnotili jsme soubor 88 po sobě jdoucích pacientů (ve věku 17-83 let, z toho 37 mužů a 51 žen), kterým bylo v období říjen 2019 - březen 2020 na našem pracovišti provedeno PET/MR celého těla či jen krku a hrudníku dle standardizovaného protokolu a u kterých byl na štítné žláze popsán jakýkoliv patologický nález. Procentuálně byl vyjádřen počet nálezů z celkového počtu provedených PET/MR vyšetření. Nálezy na PET/MR vyšetření byly rozděleny do pěti skupin a byl vyjádřen absolutní a procentuální počet pacientů ve skupinách. Dále bylo hodnoceno, zda jsou pacienti v daných skupinách endokrinologicky došetřovaní a zda je nález stacionární či v parciální regresi.

Výsledky: 88 pacientů zařazených do studie, tedy 15 % ze všech provedených vyšetření (579). Počty pacientů v jednotlivých skupinách: ložisko bez aktivity 35, aktivita ve štítné žláze bez morfologického korelátu 19, nespecifické nálezy 15, ložisko s aktivitou 13, ložisko bez aktivity s jiným okrskem vyšší aktivity ve štítné žláze 6. Nejvyšší počet endokrinologicky došetřovaných pacientů byl ve skupině ložisko bez aktivity - 8, nejmenší ve skupině nespecifické nálezy - 2. Stacionární nález či parciální regrese nejvíce zastoupen ve skupině ložisko bez aktivity - 18, nejméně ve skupině nespecifické nálezy - 3.

Závěr: Během PET/MR vyšetření můžeme ve štítné žláze nalézt různé abnormality, vyšší pozornost si zaslouží ložiska s metabolickou aktivitou. Důležité je řádné endokrinologické došetření pacientů.

Klíčová slova: ložisko, PET/MR, štítná žláza

Major statement

Evaluation of the number and nature of pathological findings on the thyroid gland during PET/MRI examinations performed for an indication other than thyroid disease.

SUMMARY

Bárta R, Šprláková-Puková A, Petrášová H, Macek T. Evaluation of the number and nature of pathological findings on the thyroid gland during PET/MRI examinations performed for an indication other than thyroid disease - a retrospective study

Aim: Evaluation of the number and character of pathological findings of the thyroid gland during PET/MRI examinations performed for an indication other than thyroid diseases.

Methods: We evaluated a cohort of 88 consecutive patients (17-83 years, men 37, women 51) who underwent PET/MRI of the whole body or just the neck and chest in the period October 2019 - March 2020 with the local guidelines in the University Hospital Brno and in which any pathological finding was described in the thyroid gland. Findings were divided into five groups. Furthermore, it was evaluated whether the patients in the given groups are being monitored and whether the findings are stationary or in partially regression.

Results: 88 patients in the study is 15% of all performed examinations (579). Number of patients in groups: morphologically visible lesion without activity 35, activity in the thyroid gland without a morphological correlate 19, non-specific findings 15, morphologically visible lesion with activity 13, morphologically visible lesion without activity with another area of higher activity in the thyroid gland 6. The highest number of monitored patients was in the group lesion without activity - 8, the smallest in the non-specific findings group - 2. Stationary finding or partial regression is most represented in the group of lesion without activity - 18, least in the group of non-specific findings - 3.

Conclusion: Various abnormalities can be found during a PET/MRI examination in the thyroid gland, lesions with higher metabolic activity deserve greater attention.

Key words: lesion, PET/MRI, thyroid gland


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět