Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2022;76(4): 249 -255

Zkušenosti s použitím a zpracováním dat z měření průtoků magnetickou rezonancí sekvencí 4D Flow

Experience with the use and processing of data from magnetic resonance flow measurements with the 4D Flow sequence

Radek Galabov1, Kateřina Škardová2, Radomír Chabiniok3, Tomáš Oberhuber2, Radek Fučík2, Pavel Eichler2, Jan Kovář2, Petr Pauš2, Aleš Wodecki2, Jaroslav Tintěra1
1 IKEM, Praha
2 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha
3 UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX 75390
Hlavní stanovisko práce

Sekvence 4D Flow poskytuje komplexní informaci o průtoku cévami a v srdečních dutinách. Zpracování těchto dat ovšem vyžaduje pokročilý a nákladný software a je velmi závislé na kvalitě vstupních dat.

SOUHRN

Galabov R, Škardová K, Chabiniok R, Oberhuber T, Fučík R, Eichler P, Kovář J, Pauš P, Wodecki A, Tintěra J. Zkušenosti s použitím a zpracováním dat z měření průtoků magnetickou rezonancí sekvencí 4D Flow

Cílem článku je seznámit čtenáře s výhodami a nevýhodami sekvence 4D Flow. Vyšetření touto sekvencí umožňuje retrospektivně zjistit průtok a jiné parametry toku v objemu zájmu. Je ovšem náročné jak z hlediska času, tak následného zpracování dat. Pro vysokou cenu komerčních programů může být pro uživatele nutné vytvořit si vlastní nástroje zpracování dat. Komerční programy poskytují omezené nástroje segmentace, ale naopak zvládají všechny základní korekce a nabízí množství funkcionalit. Přes svůj velký potenciál má sekvence svá omezení, zejména je to nízké prostorové rozlišení a dlouhá doba akvizice.

Klíčová slova: 4D Flow, aorta, fázový kontrast

Major statement

4D Flow sequence provides complex information about flow in vessels and heart cavities. However, postprocessing of 4D Flow data requires advanced and expensive software and is heavily dependent on the quality of input data.

SUMMARY

Galabov R, Škardová K, Chabiniok R, Oberhuber T, Fučík R, Eichler P, Kovář J, Pauš P, Wodecki A, Tintěra J. Experience with the use and processing of data from magnetic resonance flow measurements with the 4D Flow sequence

The goal of this paper is to inform about the 4D Flow sequence, its advantages and disadvantages. 4D Flow examination allows to assess flow rate and other flow parameters in the volume of interest retrospectively. However, it is expensive in terms of time and postprocessing. An in-house software may be necessary, as commercial programs remain costly. They offer a number of functionalities and data corrections. Their segmentations tools, however, remain relatively limited. Low spatial resolution and long data acquisition are the primary limitations of the sequence.

Key words: 4D Flow, aorta, phase contrast


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět